ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در نواحی شهری(مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 استادیار گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

10.22034/jest.2018.20135.2918

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: کاربری اراضی می‌تواند به عنوان مفهومی ترکیبی از نظر فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی از هر کشوری مورد توجه قرارگیرد. با توجه به اینکه آگاهی از الگوهای کاربری اراضی و تغییرات آن در طول زمان پیش نیازی برای استفاده مطلوب از سرمایه ملی است، از این رو استخراج نقشه‌های کاربری اراضی به عنوان مهم ترین هدف در مدیریت مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر استفاده از فن‌آوری سنجش از دور، بهترین وسیله در استخراج نقشه‌های مربوط به کاربری‌ها است.
روش بررسی: در این پژوهش تغییرات کاربری اراضی منطقه کرمانشاه در یک دوره 25 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. در این پژوهش از تصاویر TM سال 1991 و OLI سال 2016 ماهواره لندست استفاده شده و برای تهیه‌ی نقشه کاربری/پوشش اراضی از روش طبقه‌بندی نظارت شده استفاده گردید، در نهایت پنج نوع کاربری در منطقه شناسایی شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: مطالعه نشان داد که صحت کلی و ضریب کاپای نقشه طبقه‌بندی شده TM به ترتیب 49/94 و 91/0 درصد و OLI‌ برابر30/97 و 95/0 درصد می‌باشد. هم‌چنین بیش‌ترین کاهش مساحت در اراضی بایر و بدون پوشش به میزان 2492 هکتار دیده شد که در حدود (99/6 درصد) کاهش داشته است. اراضی کشاورزی به میزان 417 هکتار، پوشش درختی به میزان 191 هکتار و پهنه آبی به میزان 204 هکتار (57/0درصد) کاهش داشته است. اما اراضی مسکونی طی این دوره به میزان 26/9 در صد (3304 هکتار) افزایش داشته‌اند که این ناهماهنگی و کاهش در کاربری‌های شهر کرمانشاه به علت مدیریت نادرست است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات