الگوی پراکنش گونه پده با استفاده از توابع K، L، G و J در منطقه مارون بهبهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان

4 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

10.22034/jest.2018.19974.2896

چکیده

زمینه و هدف: شناخت الگوی مکانی گونه‌های گیاهی برای بررسی موقعیت تاج‌پوشش، وضعیت زادآوری، پویایی جنگل و شناسایی روابط زیستی موجود در این اکوسیستم‌ها ضروری است. هدف از این پژوهش تعیین الگوی مکانی پده از طریق به‌کارگیری توابع مختلف K، L، G و J و بررسی قابلیت توابع در تعیین جزئیات بیشتر الگوی مکانی این گونه در جنگل‌های رودخانه‌ای مارون بهبهان است.
روش بررسی: دو توده خالص و آمیخته از گونه پده مورد مطالعه و آماربرداری صد در صد قرار گرفت. موقعیت مکانی (فاصله و آزیموت) تمام درختان پده دارای قطر بیشتر از 5 سانتی‌متر تعیین شد. با استفاده از توابع K رایپلی، L، G و J الگوی مکانی پده در دو توده خالص و آمیخته تعیین شد.
یافته ها: تابع K در توده خالص الگوی کپه ای را تا فاصله 150 متری نشان داد. تابع L در توده آمیخته الگوی کپه ای را تا فاصله 125 متری نشان داد. تابع G در توده خالص الگوی کپه‌ای ضعیفی را بعد از فاصله 100 متری نشان داد. تابع J در توده آمیخته الگوی یکنواخت را از فاصله 90 متری به بعد نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: کلیه توابع مورد بررسی در توده خالص و آمیخته، تا فاصله حدود 100 متری نتایج مشابهی را که همان الگوی کپه‌ای است تأیید کردند. همه توابع وجود یک نوع وابستگی اکولوژیکی بین پایه های پده را مورد تأیید قراردادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات