بررسی اثرات زیست محیطی طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد با استفاده از روش انتروپی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

3 عضو هیأت علمی دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.19971.2894

چکیده

در این تحقیق فاکتورهای زیست محیطی که با توجه به ماهیت طرح و نحوه اثرگذاری مراحل مختلف بهره برداری و منابع زیست محیطی که می توانند از اجرای مراحل مختلف طرح متأثر شوند، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. اثرات زیست محیطی عبارتند از تغییرات مختلفی است که در اثر فعالیت های مختلف در محیط‌های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آیند که اثرات هر پروژه از نظر زمانی و مکانی متفاوت است. بدین معنی که پیامد ها و اثرات ناشی از مراحل مختلف ساختمانی، بهره برداری و پس از بهره برداری متفاوت می باشد.
به منظور مطالعه آثار زیست محیطی در مطالعات زیست محیطی آثار تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد، عوامل زیست محیطی که مورد توجه قرار گرفتند، عبارتند ازمحیط فیزیکوشیمیایی،محیط بیولوژیکی، محیط اقتصادی و اجتماعی
در هریک از موارد فوق الذکر، پارامتر های متعدد و مختلفی وجود دارند که با توجه به ویژگی های طرح به عنوان شاخص انتخاب می شوند. این شاخص ها ملاک مقایسه گزینه قرار می گیرند. در مطالعات زیست محیطی طرح ها نوع آثار به تفکیک شناسایی شده و در تجزیه و تحلیل های زیست محیطی به کار گرفته می شوند.
با توجه به ماتریس تصمیم گیری، کارشناسان خبره نسبت به معیارهای اصلی پژوهش، 10 گزینه و نتایج بدست آمده از روش ENTROPY ، شاخص های 4 (کیفیت آب)، شاخص های 1 (کیفیت خاک) و شاخص های 7 (بهداشت و ایمنی) با وزن اهمیت 0.192 ،0.179 ، 0.152 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات