تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان قروه با تأکید بر غلظت آرسنیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج

2 دانشجوی کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

10.22034/jest.2018.19930.2889

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: شناخت آب از نظر کمیت و کیفیت قدمی اساسی برای بهینه سازی مصرف آن است. از اینرو در این تحقیق ویژگی های فیزیکی و شیمیایی منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان قروه با تأکید برغلظت آرسنیک تعیین و همبستگی بین پارامترهای مختلف با آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: تحقیق حاضر در دو بخش شامل نمونه برداری از منابع آب روستاها و اندازه گیری آرسنیک و تعیین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نمونه ها صورت گرفت. اندازه گیری آرسنیک ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺟﺬب اﺗﻤﻲ صورت پذیرفت. همچنین نمونه ها از نظر پارامترهای مختلف نظیر مجموع کاتیونها ( کلسیم، منیزیم، سدیم )، آنیونها ( کلرور، سولفات، نیترات، فسفات، فلوراید، نیتریت، آمونیوم ) اسیدیته، قلیائیت، pH، EC، TDSو TS در آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد علاوه بر وجود آرسنیک بیش از حد استاندارد ملی (µg/L 10) در منابع آب همه روستاهای مورد مطالعه؛ از بین پارامترهای مختلف تنها مقدار pH، سختی کل، نیترات، فلوراید، سولفات و پتاسیم نیز در برخی از روستاها در محدوده استاندارد ملی قرار ندارند. طبق آزمون آماری همبستگی پیرسون از بین پارامترهای مختلف فقط بین آرسنیک و فسفات (در سطح 5 درصد) و آرسنیک و پتاسیم (در سطح 1 درصد) همبستگی وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: همبستگی بین آرسنیک و فسفر می تواند به دلیل هم گروه بودن و شعاع اتمی یکسان و در نتیجه رفتار شیمیایی یکسان آنها باشد و همبستگی بین آرسنیک و پتاسیم نیز می تواند نشانه زمین زاد بودن منشأ آرسنیک در منطقه مورد مطالعه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات