ارزیابی ریسک های زیست محیطی کارخانه ی بهره برداری نفت و گاز مجتمع مارون ( 3 ) با روش تجزیه و تحلیل خطر ( HAZAN )

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس واحد علوم و تحقیقات خوزستان/دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.ایران

2 استایار و عضو هیئت علمی دانشگاه

10.22034/jest.2018.19820.2871

چکیده

منظور از مطالعات ارزیابی ریسک، نگاه کلی به مجموعه ریسک هایی است که در هنگام انجام یک پروژه ایجاد خواهد شد، با شناخت این ریسک ها می توان راهکارهایی جهت کاهش و یا کنترل آنها طراحی نمود. در این پژوهش به منظور شناسایی ریسک های زیست محیطی در واحد بهره برداری نفت و گاز مجتمع مارون ( 3 ) واقع در 67 کیلومتری جاده ی اهواز-امیدیه در سال 1394 ، به ترتیب کلیه مراحل بروز ریسک ها شناسایی، تجزیه و تحلیل و جهت تقلیل ریسک ها، اقدامات اصلاحی ارائه شده است. پس از بررسی کلیه فعالیت ها و عملیات واحد بهره برداری، 111 ریسک زیست محیطی شناسایی شده با روش تحلیل مقدماتی خطر (PHA) غربالگری شدند، در نتیجه 39 ریسک در سطح کم اهمیت ( معادل 13/35 درصد ) از کل ریسک ها حذف شده و تنها 72 ریسک شامل 9 ریسک در سطح غیرقابل قبول و شدید ( معادل 1/8 درصد ) و 63 ریسک در سطح نامطلوب و متوسط ( معادل 75/56 درصد ) به روش نهایی تحلیل خطر(HAZAN) منتقل شد. پس از ارزیابی به روش (HAZAN)، 9 ریسک در سطح 1 و غیر قابل قبول (معادل 5/12 درصد)، 5 ریسک در سطح 2 و نامطلوب ( معادل 95/6 درصد )، 58 ریسک در سطح 3 و نامطلوب درصورت کنترل نشدن قرار گرفتند و در سطح 4 و 5 ریسکی دیده نشد. با توجه به ارزیابی انجام شده، شدیدترین ریسک ها مربوط به آلاینده های ناشی از سوختن گاز در مشعل ها و مایعات نفتی در گودال سوخت، تولید صدای بالا پس از راه اندازی توربین ها و کمپرسورهوا می باشد. یکی از راهکارهایی که جهت کنترل ریسک آلایندگی مشعل ها ارائه شده است، نصب حسگرهای ویژه در واحدهای فرآیندی به منظور هشدار در مواقع نشت های خارج از حد مجاز می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات