بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در استفاده مجدد (Reuse) کالاهای بادوام پسماند جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع

2 دانشیار و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری

10.22034/jest.2018.19776.2867

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در دهه اخیر مدیریت فرایندهای پسماند جامد در شهرهای بزرگ به یکی از مساله های مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. روش های مختلفی در کشورهای توسعه یافته برای مدیریت پسماندهای جامد شهری بکارگرفته می شود که در سال های اخیر مدیریت بازمصرف از رویه های جدید و موثری می باشدکه مورد توجه قرار گرفته است لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در طرح های شهرداری مشهد برای مدیریت استفاده مجدد کالاهای بادوام است.
روش بررسی : در این تحقیق سعی می شود ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی راهکارهای کشورهای پیشرفته دنیا به منظور مدیریت کالاهای با قابلیت استفاده مجدد نگاهی شود. سپس با توزیع 416 پرسشنامه در بین مردم مناطق منتخب در شهر مقدس مشهد و در محیط SPSS و تحلیلهای ANOVA به بررسی وجود ارتباط معنی دار بین سطوح مختلف آگاهی مردم، وضعیت شغلی، سطح درآمدی، سطح سواد با میزان مشارکت شهروندان این شهر جهت استفاده مجدد کالاهای بلااستفاده و بادوام خود پرداخته میشود.
یافته ها: نتایج تحقیقات نشان میدهد عوامل سطوح مختلف آگاهی مردم، وضعیت شغلی، سطح درآمدی، سطح سواد و وجود مراکزی برای جهت مدیریت خرید و فروش کالای بلااستفاده توسط شهرداری با میزان مشارکت شهروندان در اهدا و یا دادو ستد کالاهای دست دوم و بلااستفاده به منظور استفاده مجدد آنها جهت طولانی تر شدن دوره عمر آنها و کاهش پسماند جامد شهری، رابطه معنا داری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات