بررسی اقتصادی و زیست محیطی دولت الکترونیک در بخش کشاورزی: مطالعه موردی پروژه صدور الکترونیکی پروانه و مجوز در استان فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

10.22034/jest.2018.19762.2862

چکیده

در ایران، تغییر رویکرد صدور پروانه و مجوز از روش سنتی به الکترونیکی برای فعالیت‌های کشاورزی از جمله پروژه‌های است که با ورود تکنولوژی الکترونیکی در قالب دولت الکترونیک در بخش کشاورزی، رسماً در استان فارس عملیاتی شده است. مطالعه حاضر به بررسی اقتصادی و زیست محیطی تأثیر این پروژه از طریق مقایسه روش‌های سنتی و الکترونیکی صدور پروانه و مجوز در سازمان جهادکشاورزی فارس پرداخته است. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی در قالب نمونه‌ای در بر گیرنده 64 پرونده صدور پروانه و مجوز و با استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای تصادفی طبقه‌بندی شده به‌دست آمد. نتایج نشان داد در شرایط موجود روش الکترونیکی و روش سنتی به عنوان دو روش مکمل یکدیگر در زمینه صدور پروانه و مجوز عمل می-نمایند. استفاده از روش الکترونیکی از بعد اقتصادی، کاهش 8/1789 هزار ریالی در کل هزینه‌های پیگیری هر پرونده و از بعد زیست محیطی کاهش 58/164 لیتری در مصرف سوخت و نیز کاهش 29/344 کیلوگرمی در میزان آلایندگی هوا به ازای هر پرونده را در پی‌ دارد. در عین حال، روش الکترونیکی علی‌رغم مزایای یادشده از اثربخشی مناسب برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری از طریق شکل‌گیری "بخش دولت الکترونیک" است.

کلیدواژه‌ها