ارزیابی مخاطرات واحد تعمیرات ترابری ملی حفاری ایران ‌ با استفاده از روش HAZAN

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس HSE مناطق نفت خیز جنوب

2 استادیار دانشگاه و عضو هئت علمی دانشگاه

10.22034/jest.2018.19713.2858

چکیده

زمینه و هدف : ترابری ملی حفاری با در اختیار داشتن 2529 خودروی سبک، سنگین، نیمه سنگین، فوق سنگین و سیار ساختمانی بزرگترین ناوگان‌های حمل و نقل دستگا‌ههای حفاری در کشور و منطقه می‌باشد. از جمله مهم ترین وظایف تعمیرات ترابری انجام تعمیرات جزیی، اتفاقی، کلی و اساسی، پیشگیرانه و اصلاحی انواع ماشین آلات خود در کارگاههای داخلی ترابری، بین راهی، برون شهری و تعمیرات در محل استقرار دستگاههای حفاری می باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک واحد تعمیرات ترابری با استفاده از روش HAZAN صورت پذیرفته است.
روش بررسی : این روش، روشی کمی-کیفی است که هدف آن شناسایی و اولویت بندی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی می باشد.
یافته ها: شناسایی ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی به طور مجزا به وسیله روش HAZAN انجام شد که 25 ریسک ایمنی، 30 ریسک بهداشتی و 13 ریسک زیست محیطی شناسایی گردید. از ریسک های ایمنی شناسایی شده 20% در سطح غیر قابل قبول و 32% در سطح نامطلوب ، از ریسک های بهداشتی13% در سطح غیر قابل قبول و 47 % در سطح نامطلوب و از ریسک های زیست محیطی شناسایی شده 23 % در سطح غیر قابل قبول و 54% در سطح نامطلوب قرار گرفتند.
نتیجه گیری : از جمله مهم‌ترین ریسک ها در بخش ایمنی باربرداری به وسیله جراثقالهای سقفی و جوشکاری باک خودور ، در بخش بهداشتی، تعمیرات و شارژ باطری و در بخش زیست محیطی مصرف سوخت و آلودگی صوتی هنگام کار با ابزار آلات می باشد. از جمله اقدامات اصلاحی می‌توان به آموزش پرسنل ، بازرسی دوره ای از تجهیزات و ماشین آلات و استفاده از لوازم حفاظت فردی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها