تدوین معیارهای کلیدی حوزه HSE تاثیرگذار در بازاریابی استادیوم های ورزشی

نوع مقاله: سایر موارد

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

10.22034/jest.2018.19646.2851

چکیده

در سراسر جهان، ورزش پدیده ای است که در صورت بهره برداری بهینه از آن، می توان در بسیاری از مقولات از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... به رشد چشمگیری در جامعه دست یافت. مرور روزنامه ها، برنامه های رادیویی، تلویزیونی، سایت های ورزشی، خبری و علمی بیانگر آن است، که فعالیت های ورزشی جایگاه ویژه ای در فرهنگ جوامع مختلف داشته و به میزان قابل توجهی اطلاعات، زمان و انرژی افراد درگیر آن است. در دنیای امروز، اقتصاد و بازاریابی ورزشی از اهمیت بالایی برخوردار است. تمایل به پرداخت آحاد جامعه در بخش ورزش به عوامل بازاریابی و نیز عوامل دیگری نظیر رعایت اصول سلامت و بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست در محیط های ورزشی وابسته می باشد.
در این مقاله هدف تعیین معیارهای کلیدی بازاریابی با اتکا به تدوین معیارهای حوزه HSE بوده و جهت تعیین آن از روش ارزشگذاری مشروط استفاده شده است. بررسی های انجام شده نشان داده است که توجه به معیارهای HSE و بازاریابی در محیط های ورزشی می تواند به صورت تصاعدی در تمایل به پرداخت اثر مثبت یا منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات