بررسی آلودگی زیست محیطی خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.20876.2995

چکیده

زمینه و هدف: نواحی اطراف معادن به دلیل فعالیت‌های حاصل از اکتشاف و استخراج در معرض آلودگی شدید زیست محیطی قرار دارند. اگر چه معدنکاری، مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می‌کند لیکن بعضاً با افزایش آلودگی‌ها امکان حیات و استفاده از محیط‌زیست سالم را از بشر سلب می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی زیست محیطی خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد به فلزات سنگین بوده است.
روش بررسی: محدوده مورد مطالعه در این تحقیق، خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد یزد در شعاع 110 کیلومتری جنوب شرقی یزد در حوزه شهرستان مهریز قرار دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص‌های زمین انباشتگی و فاکتور آلودگی میزان آلودگی زیست محیطی خاک‌های اطراف معدن سرب و روی مهدی‌آباد مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته‌ها: براساس شاخص ژئوشیمیایی مولر و کرباسی، اکثر نمونه‌ها در رده غیرآلوده تا کمی آلوده قرار دارند و شاخص بار آلودگی نشان داد که غلظت آلودگی نزدیک به آلودگی زمین بوده است. همچنین فلز سرب با حداکثر میزان شاخص فاکتور تجمع در رده‌ی غنی‌شدگی بی نهایت شدید قرار گرفته است. نتایج تحقیق بر پایه فلزات سنگین مورد بررسی نشان داد که خاک‌های اطراف معدن، قلیایی و بسیار شور بوده و در شرایط احیا قرار گرفته است.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج نشان داد که خاک می‌تواند آلودگی زیست‌محیطی را در خود به ثبت برساند و از طریق آنالیز شیمیایی خاک می‌توان به آلودگی منطقه پی برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات