ارزیابی ریسک های زیست محیطی ایستگاه های تقویت فشار گاز بنگستان و آسماری به روش HAZANدر مجتمع بهره برداری نفت و گاز مارون 3

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم محیط زیست/پردیس علوم و تحقیقات خوزستان /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

10.22034/jest.2018.20976.3002

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک زیست محیطی ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری و بنگستان مجتمع بهره برداری نفت و گاز مارون 3 به انجام رسیده است. ایستگاه تقویت فشارگاز مورد نظر در فاصله ی65 کیلومتری شهرستان اهواز- امیدیه قرار دارد. به منظور انجام این تحقیق پس از بررسی فعالیت و فرآیندهای مختلف درهردو ایستگاه، خطرات و عوامل بالقوه آسیب رسان شناسایی شد و در ادامه از دو روشPHA وHAZAN، به ترتیب برای ارزیابی مقدماتی و ارزیابی تفصیلی ریسک استفاده گردید. مطابق نتایج (PHA) در ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری از 61 ریسک زیست محیطی شناسایی شده 29 درصد ریسک ها در سطح قابل قبول قرار گرفته و از مراحل بعدی ارزیابی حذف شدند و تعداد 43 ریسک به (HAZAN) منتقل شده و دوباره مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص شد که 14 درصد ریسک ها در سطح 1 و غیر قابل قبول، 33 درصد ریسک ها در سطح 2 و نامطلوب قرار دارند . در ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان نیز از 74 ریسک شناسایی شده 24 درصد درسطح کم اهمیت و قابل قبول قرار گرفتند و در نتیجه پس ازحذف آنها 56 ریسک به روش تحلیل نهایی خطر منتقل شدند. نتایج ارزیابی ریسک های زیست محیطی دراین ایستگاه تقویت فشار گاز نشان داد که 5 درصد ریسک ها در سطح1 و غیر قابل قبول، 29 درصد ریسک ها درسطح 2 و نامطلوب قرار دارند. در هر دو ایستگاه پس از ارزیابی ریسک ها زیست محیطی مشخص شد که شدید ترین ریسک ها مربوط به ریسک آلایندگی سوزاندن گاز در مشعل ها و ریسک آلودگی صوتی مربوط به سروصدای توربین ها و کمپرسورها پس از راه اندازی بوده است. درادامه راهکارهایی جهت کاهش و کنترل ریسک های شناسایی شده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات