اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار فضایی CO2 درکشورهای منتخب درحال توسعه آسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز

2 عضو هییت علمی دانشگاه شیراز

3 هییت علمی دانشگاه شیراز

10.22034/jest.2018.20661.2970

چکیده

با توجه به اهمیت سرریزهای تکنولوژی در مسایل محیط زیستی و انتشار گازهای گلخانه ای، در این مطالعه اثر فضایی سرریزهای تکنولوژی از دو کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات با تکنولوژی بالا بر انتشار گاز دی اکسیدکربن با استفاده از مدل داده های تلفیقی فضایی، منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس در حوزه کشورهای منتخب درحال توسعه آسیایی و در بازه زمانی 2013-1995 برآورد و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که سرریز فضایی آلاینده دی اکسیدکربن قادر به توضیح حدود 23 درصد از انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی می باشند. وجود رابطه N شکل میان درآمد سرانه و تولید گاز دی اکسید کربن در کشورهای مورد بررسی تایید گردید و درحال حاضر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارند و هنوز به حد آستانه ای این منحنی نرسیده اند. همچنین نتایج حاکی از اثر منفی سرریزهای تکنولوژی از کانال واردات و اثر مثبت سرریزهای تکنولوژی از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات