بررسی حفاظت از تنوع زیستی از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

10.22034/jest.2018.20573.2962

چکیده

تنوع زیستی یا به عبارتی، گوناگونی حیات بر روی کره زمین که به عنوان یکی از ارزشمند‌ترین گنجینه های حیات بشری میباشد، شامل تنوع موجود در درون و میان تمامی گونه‌های گیاهی، جانوری و میکروارگانیزم، اکوسیستمهایی که در آن زندگی میکنند و ارتباط متقابل بین آنها است که در سه سطح تنوع ژنتیکی، تنوع گونه ای و تنوع اکوسیستمی مورد مطالعه قرار میگیرد که برای ایجاد این شبکه به هم پیوسته و تداوم چرخه حیات، نیاز به حفظ گونه های گیاهی و جانوری میباشد. تنوع زیستی مترادف تنوع حیات و بستر تشکیل و تداوم بقای زندگی موجودات زنده بر روی کره زمین است و عنصر کلیدی در پیشبرد توسعه پایدار میباشد که از بین رفتن آن حیات نسل بشر را با مخاطرات جدی مواجه ‌مینماید. همچنین تنوع زیستی در زمره مهمترین شاخصهای غنا و پویایی بوم شناختی و سرمایه های طبیعی موجود در محیط زیست زمین قرار دارد و رکن حیاتی و اساسی اقتصاد منطقه ای و جهانی است. درک ارزش تنوع زیستی مسئولیت جامعه بشری را در برابر ورود خسارات گوناگون به آن گوشزد مینماید که با توجه به مطالعات بین المللی و انطباق آن بر قوانین داخلی، اهمیت وجود چارچوبی قانونی در جهت حفاظت از تنوع زیستی خاطر‌نشان میگردد. مقاله حاضر به بررسی مهمترین کنوانسیون مرتبط با تنوع زیستی در سطح بین المللی به همراه قوانین ومقررات ملی در حوزه حفاظت از تنوع زیستی در ایران میپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات