کاربرد نوین ترکیب روشهای بیولوژیکی و فیزیکی برای حذف نیترات و نیتریت از آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

3 دانشگاه قم

10.22034/jest.2018.20545.2960

چکیده

زمینه و هدف: وجود مقادیر بیش از حد مجاز نیترات و نیتریت در آب می‌تواند سبب بروز بیماری‌هایی در انسان و ایجاد مخاطراتی در چرخه رشد حیوانات و گیاهان گردد. هدف از این مقاله ساخت پایلوتی به منظور حذف یون نیترات و نیتریت موجود در نمونه ورودی آب (حاوی غلظت بالای نیترات) از طریق ترکیب روش های بیولوژیکی و فیزیکی می باشد.
روش تحقیق: پایلوت به شکل مکعب مستطیل دارای چهار کشو و یک محفظه شیشه‌ای در انتها طراحی و ساخته شد. کشوهای پایلوت به ترتیب با خاک اره، پساب تصفیه خانه (حاوی مناسب ترین سویه برداشتی)، محلول دست ساز نیترات، خاک بنتونیت، شن و ماسه دو بار شسته شده پر شد. غلظت یون نیترات و نیتریت توسط نوعی اسپکتوفوتومتر به نام دستگاه هچ (HACH/DR5000) اندازه گیری گردید.
یافته ها: در کارکرد پایلوت بصورت سیستم جاری و با استفاده از سویه برداشتی از پساب فاضلاب (پس از هوادهی)، راندمان حذف نیترات و نیتریت موجود در آب نمونه ورودی به ترتیب، %84/74 و %8/99 در زمان ماند20 دقیقه گزارش گردید. همچنین در کارکرد پایلوت بصورت سیستم جاری و با استفاده از سویه برداشتی از لجن فاضلاب تصفیه خانه (قبل از هوادهی) و مخمر، راندمان حذف نیترات و نیتریت به ترتیب %63/72 و %33/56 در مدت زمان20 دقیقه گزارش گردید.
نتیجه گیری: در طول انجام آزمایشات معین گردید که پایلوت ساخته شده علاوه بر حذف نیترات، نیتریت موجود در محیط را نیز حذف می‌نماید. در کارکرد پایلوت بصورت سیستم جاری و با استفاده از سویه برداشتی از پساب فاضلاب (پس از هوادهی) بیشترین میزان یون نیترات و نیتریت حذف شد.د ر کلیه حالات روند تغییرات pH صعودی و دما نزولی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات