رفتار جریان ورودی به سد سیمره در مواجهه با اثرات تغییر اقلیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی

10.22034/jest.2018.20468.2956

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت حفظ محیط‌زیست سبب شده‌است تا کشورهای مختلف از منابع تجدیدپذیر و پاک در تولید برق بهره ببرند. این امر توسعه‌ی نیروگاه‌های برق‌آبی در نقاط مختلف دنیا را به‌دنبال داشته‌است. در ایران هم طرح‌های برق‌آبی مختلفی وجود دارد که طرح سد و نیروگاه سیمره یکی از آن‌ها به‌شمار می‌آید. از آنجا که پدیده‌ی تغییر اقلیم می‌تواند سبب بروز تغییرات در شرایط هیدرولوژیکی مناطق مختلف و به تبع آن عملکرد طرح‌های آبی شود، این پژوهش تلاش می‌کند تا به بررسی اثرات این پدیده بر رفتار جریان ورودی به سد سیمره بپردازد.
روش بررسی: شرایط اقلیمی در دوره‌ی آتی (2040 تا 2069) برای منطقه‌ی مورد مطالعه با استفاده از مدل HadCM3 تحت سناریوهای A2 و B2 و نیز مدل CanESM2 تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 به روش ریزمقیاس‌نمایی آماری (مدل SDSM) پیش‌بینی شده‌است. همچنین این پژوهش از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS جهت شبیه‌سازی جریان رودخانه استفاده می‌کند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی افزایش دمای منطقه در دوره‌ی آتی برای سناریوهای مختلف است، به‌طوری‌که بیشترین میزان افزایش دماهای بیشینه و کمینه مربوط به سناریوی RCP8.5 و به‌ترتیب در حدود 1.2 و 1.3 درجه‌ی سانتی‌گراد پیش‌بینی شده‌است. همچنین پیش‌بینی می‌شود میزان بارش متوسط سالانه‌ی منطقه کاهش یابد. ارزیابی جریان شبیه‌سازی‌شده‌ی رودخانه نیز نشان می‌دهد که میزان جریان ورودی به سد سیمره در دوره‌ی آتی حدود 5.2 تا 13.4 درصد کاهش خواهد داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌ی اهمیت و ضرورت در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم در طراحی سازه‌های آبی مهم، نظیر سد و نیروگاه‌های برق‌آبی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها