برآورد تاج پوشش جنگل با استفاده از سنجش از دور و زمین‌آمار (جنگل‌های باغان مریوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه جنگلداری دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jest.2018.20376.2940

چکیده

زمینه و هدف: کسب اطلاعات به هنگام از وضعیت کمی و کیفی جنگل‌ها در تشریح پایداری اکوسیستم، طراحی طرح‌های مدیریتی و حفاظتی مفید است. با توجه به نقش جنگل‌های زاگرس در حفاظت از آب‌وخاک و اهمیت فاکتور تاج پوشش در جنگل‌های زاگرس و هزینه زیاد و زمان‌بر بودن اندازه‌گیری آن از طریق روش‌های میدانی، کارایی فنون سنجش‌از‌دور و زمین‌آمار در برآورد این مشخصه مهم در جنگل‌های منطقه باغان شهرستان مریوان بررسی شد.
روش بررسی: ابتدا 89 قطعه‌نمونه 1/0 هکتاری در منطقه پیاده و تاج پوشش درختان و موقعیت قطعات نمونه برداشت شد. در روش سنجش از دور از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست و مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. بدین‌ترتیب پس از پردازش تصاویر، ارزش‌های متناظر قطعات نمونه از باندهای اصلی و باندهای حاصل از شاخص‌های گیاهی و تجزیه مؤلفه‌های اصلی، استخراج شد. در روش زمین‌آمار از مدل نمایی برازش داده ‌شده بر واریوگرام به روش کریجینگ معمولی استفاده شد.
یافته‌ها: نتیجه واریوگرافی نشان از ساختار مکانی قوی دارد و نتایج ارزیابی برآورد، نشان از نااریب بودن برآورد متغیر تاج پوشش است، بنابراین نقشه تاج پوشش جنگل با دقت مناسبی تهیه شد. نتایج کلی نشان‌دهنده دقت بیشتر مدل کریجینگ در برآورد درصد تاج‌پوشش (69/0R2= ، 21/9 RMSE=) در مقایسه با روش سنجش از دور (528/0R2= ، 47/16 RMSE=) بود.
نتیجه‌گیری: مطابق با نتایج، می‌توان بیان نمود که روش زمین‌آمار می‌تواند ابزاری کارآمد برای تهیه نقشه میزان تاج پوشش جنگل در نواحی رویشی مشابه (رویشگاه زاگرس) باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات