بررسی ردپای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از رویکرد جدول داده ستانده

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه اقتصاد انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشکده آمار، تهران، ایران

10.22034/jest.2018.20349.2950

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت‌های اقتصادی انسان‌ها منابع را مصرف و پسماند تولید می‌کنند. با رشد جمعیت مصرف منابع در جهان افزایش می‌یابد. از این حیث بررسی ظرفیت محیط زیست برای برآورده کردن نیاز ما ضروری است. ردپای اکولوژیک یکی روش‌های سنجش پیشرو در زمینه ارزیابی مقدار تقاضای انسان‌ها است. ردپای کربن آلاینده‌های ناشی از مصرف انرژی را بر اساس مقدار کربن دی اکسید تولید شده و مقدار زمین و دریای مورد نیاز برای جذب آن ارزیابی می‌کند. ردپای کربن 54 درصد از کل ردپای اکولوژیک جهان را تشکیل می‌دهد. ردپای کربن در ایران بیشتر از ظرفیت زیستی کشور است و مقدار کربن دی اکسید تولید شده از ظرفیت زیستی کشور بیشتر است.
روش بررسی: در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد جدول داده-ستانده ردپای کربن بخش حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بخش حمل و نقل، 114/24 میلیون تن در سال کربن دی اکسید تولید می‌کند. این بخش به تنهایی بیشتر از ظرفیت زیستی کشور کربن دی اکسید تولید می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در میان زیربخش‌های بخش مورد بررسی، حمل و نقل جاده‌‌ای بیشترین مقدار کربن دی اکسید را تولید کرده است. از این حیث لازم است تا برای اصلاح این معضل در مرحله نخست با استفاده از سیاست‌های قیمتی مناسب، افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه حمل و نقل عمومی مقدار کربن دی اکسید تولید شده را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات