حذف فلزات سرب و کروم از پساب صنایع رنگسازی با استفاده از پرلیت فرآوری شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

2 عضو هیات علمی

10.22034/jest.2018.16491.2982

چکیده

زمینه و هدف: صنایع رنگ‌سازی و تولیدات وابسته به آن، با توجه به نوع مواد مصرفی و آلاینده‌هایی که تولید می‌کنند، یکی از صنایع مهم آلوده‌کننده بشمار می‌آیند. در ساخت رنگها، فلزات سنگین سمّی نظیرکروم، کبالت، سرب و کادمیم بکار می روند که از مهمترین آلاینده‌های محیطی بشمار می روند و می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسانها و سایر موجودات زنده خطرساز ‌باشند. هدف این مطالعه بررسی توانایی جذب ماده معدنی پرلیت فرآوری شده در حذف فلزات سرب و کروم از پساب صنایع رنگسازی و تاثیر عوامل مختلف شامل اسیدیته، مقدار و اندازه ذرات جاذب و زمان تماس بر روند جذب این عناصر است.
روش بررسی: آزمایشات در چهار اندازه متفاوت ذرات جاذب و مقدار ماده جاذب، پنج اسیدیته متفاوت و در زمانهای مختلف از 5 تا20 دقیقه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج آزمایشها حاکی از آن است که پتانسیل جذب این عناصر توسط ماده معدنی پرلیت، وابسته به زمان تماس بین جاذب و محلول، اسیدیته و خصوصیات فیزیکوشیمیایی عناصر جذب شونده است، بگونه‌ای که با افزایش زمان تماس بین کانی و محلول حاوی فلزات سنگین، فرآیند جذب روند افزایشی داشته و این ماده معدنی قابلیت بالایی در جذب فلزات سنگین دارد. در شرایط بهینه (اسیدیته= 4/6 ، اندازه دانه= 5/0تا 5/1 میلیمتر، مقدارذرات = 8/0 تا یک گرم و زمان تماس =5 دقیقه) سرب به میزان 97 درصد و کروم به میزان 87 درصد توسط این ماده معدنی جذب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات