ارزیابی فنی و اقتصادی ساختمان تجاری انرژی خالص صفر در شهر اهواز با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

3 دانشیار عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات و مدید گروه گروه تحصیلات تکمیلی برق دانشگاه ازا اسلامی واحد علوم وتحقیقات

10.22034/jest.2018.21553.3076

چکیده

در این مقاله در ابتدا میزان پتانسیل انرژی خورشیدی محاسبه می‌شود، در ادامه با توجه به مشخصات اقلیمی شهر اهواز میزان بار الکتریکی، گرمایشی و سرمایشی محاسبه می‌شود و با استفاده از مدل‌های نرم‌افزاری این داده‌ها صحت‌سنجی می‌شوند. با بررسی نرم-افزاری و مدل‌سازی با استفاده از نرم‌افزار AutoCAD و نرم افزارتحلیلی Design builder بهترین طرح فنی استخراج و برای انتخاب اندازه سیستم از نرم‌افزارSystem Advisor model (SAM) استفاده می‌شود و مدل نرم‌افزاری سیستم سرمایش خورشیدی با نرم‌افزار PISTACHE شبیه‌سازی می‌گردد و برای تحلیل اقتصادی از نرم‌افزار Comfar استفاده می شود
گسترش مولدهای برق وابسته به باد و خورشید، موجب توسعه‌ی ساختمان‌های مجهز به منابع تجدیدپذیر شده است. طراحی ساختمان انرژی صفر از بعد فنی و اقتصادی هدف اصلی این مقاله است. در بعد فنی ظرفیت منابع تجدیدپذیر، نوع مصالح، محل و جهت ساخت، ارتفاع با توجه به نوع بارهای الکتریکی سرمایشی و گرمایشی تعیین می‌شود. در بعد اقتصادی، با کمک تحلیل هزینه‌ی فایده، به صرفه-بودن احداث این گونه ساختمان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات