بررسی فاکتور‌های موثر بر نگرش جوامع محلی نسبت به گونه گراز (Sus scrofa, Linnaeus, 1758) در پناهگاه حیات وحش جاسب، استان مرکزی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه ملایر

10.22034/jest.2018.21524.3057

چکیده

رشد سریع جمعیت انسانی و به‌ تبع آن افزایش مصرف منابع و تخریب زیستگاه‌های طبیعی جانوران، امروزه سبب ایجاد تعارض بین انسان و حیات‌وحش شده است، این تضاد مخصوصاً در مورد پستانداران بزرگ جثه بدلیل نیاز‌های غذایی و گستردگی زیستگاه بیشتر مشاهده و گزارش شده است. حملات گراز به اراضی کشاورزی غالب منطقه، باغ‌های انگور، گردو و بادام در پناهگاه حیات وحش جاسب یکی از نمونه‌های بارز این تعارض به شمار می‌آید. از آنجایی که فاکتور‌های اجتماعی از قبیل نگرش جوامع محلی یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تضاد بین انسان و حیات وحش محسوب می‌شود. به منظور رسیدن به یک تصمیم مدیریتی کار آمد جهت کاهش این تضاد، پژوهشی به منظور بررسی عوامل موثر بر نگرش جوامع محلی نسبت به این گونه در پناهگاه حیات وحش جاسب صورت گرفته است. در این تحقیق برای بررسی نگرش روستائیان نسبت به گونه آسیب رسان گراز، با توجه به اندازه خانوار تمام روستا‌های حاضر در منطقه که تحت حملات گراز قرار دارند، 313 پرسشنامه تهیه و توزیع شد. نتایج حاصل از آزمون کای مربع نشان داد، بین گروه‌های جنسی، سنی، شغلی و میزان تحصیلات افراد پاسخ دهنده با شناخت و عدم شناخت آن‌ها از گونه‌های گراز رابطه معنی داری وجود ندارد (05/0 p >). از طرف دیگر بین فصول مختلف سال از نظر میزان خسارت وارد شده توسط گراز نیز اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0 p >). همچنین نتایج نشان داد در تمامی فصول مورد بررسی بیشترین خسارت به گندمیان (گندم) وارد می‌شود. علاوه بر این، اختلاف معنی داری بین مشاهده گراز در مناطق زیستگاهی مختلف (کاربری‌های مختلف) در فصول مختلف سال، وجود ندارد (05/0 p >) و بیشتر در اراضی کشاورزی و باغ‌های انگور، گردو و بادام حضور گراز مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات