بررسی نقش عوامل انگیزشیِ ساکنان بافت‌های فرسوده در نوسازی شهری مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/jest.2018.21546.3060

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائلی که بافت فرسوده با آن دست ‌به‌گریبان است، توقف جریان نوسازی است. بسیاری از صاحبنظران علت توقف جریان نوسازی را وجود ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، کالبدی و اجتماعی می‌دانند که این مسئله منجر به عدم صرفه اقتصادی، عدم ورود سرمایه‌گذاران به جریان نوسازی، عدم تمایل و عدم توانایی مالکان برای ورود به عرصه نوسازی و مواردی از این قبیل خواهد شد. همین عوامل در کنار ضوابط و مقررات سخت‌گیرانه (همچون ضوابط مربوط به تراکم ساختمانی، سطح اشغال و مانند اینها) همان اندک روزنه‌های امید نوسازی را نیز مسدود کرده است. شهر ایلام با 374 هکتار بافت فرسوده همانند سایر شهرهای کشور با این مشکل مواجه می‌باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر جهت ترغیب ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی شهری و بازگرداندن حیات به این بافت‌ها در راستای دستیابی به پایداری شهری (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر ایلام) می‌باشد
روش بررسی: نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام‌شده، 381 خانوار با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه موردمطالعه قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بهره‌گیری از آزمون‌هایی همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و نیز رگرسیون چندگانه می‌باشد. بررسی تمایل ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی شهری در سه بعد شامل ارائه تسهیلات مالی و یارانه‌ای دولت، ارتقا سطح خدمات و زیرساخت‌های شهری و همچنین بالا بردن کیفیت اجتماعی- امنیتی بافت‌های فرسوده موردسنجش قرارگرفته است.
نتایج و یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها، نشان می‌دهد که رابطه‌ی معنادار مثبتی بین شاخص‌های بررسی‌شده و افزایش تمایل ساکنین به نوسازی شهری وجود دارد و از بین این شاخص‌ها، سیاست‌های حمایتی دولت (اعطای کمک‌های مالی مستقیم و غیرمستقیم) بیشترین نقش را در ایجاد انگیزه و ترغیب ساکنین محدوده موردمطالعه جهت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات