تحلیل فضایی وضعیت شاخص‌های شهر سالم در مناطق شهر دزفول با استفاده از تکنیک V- PROMETHEE

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

10.22034/jest.2018.33558.4120

چکیده

زمینه و هدف: به دنبال رشد و گسترش به رویۀ شهرها، رویکردهای متعددی برای تأمین وضعیت مطلوب زندگی برای نسل های آتی امروز و آینده مطرح شد که یکی از این رویکردهای مهم، رویکرد شهر سالم است؛ اما ارزیابی اینکه چه شهری سالم است یا اینکه شهرها در چه سطحی از سلامت قرار دارند، هنوز پیچیده و مبهم است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی شاخص های شهر سالم در مناطق سه گانه شهر دزفول صورت پذیرفته است.
روش بررسی: این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. جهت رسیدن به هدف پژوهش، از 3 نماگر و 43 شاخص بهره گرفته شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران با خطای5 درصد 383نفر برآورد گردید که بر حسب جمعیت هر منطقه بین شهروندان توزیع گردید. سپس جهت تحلیل داده ها از مدل پرامیتی (در محیط نرم افزار ویژال پرامیتی) استفاده شده است.
یافته ها: براساس تکنیک پرامتی مناطق شهری بر حسب GAIA به سه جریان مثبت (Phi+)، منفی (phi-) و خالص رتبه‌بندی شده-اند. منطقه 1 با مقدار مثبت 66/0 و کمترین جریان منفی 33/0 در جایگاه نخست، منطقه2 با جریان مثبت و منفی مشابه در جایگاه دوم و منطقه 3 با مقدار مثبت و منفی 33/0 و 66/0 و رتبه بندی خالص33/0- در جایگاه آخر قرار گرفته است. براساس این تکنیک، وضعیت 43گانه شاخص های شهر سالم بر اساس نمره 1+ و 1- مشخص گردید. شاخص های با نمره 1+ در سطح مناسب و شاخص های با نمره 1- در سطح نامناسب قرار دارند.
بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده بین مناطق شهر دزفول تفاوت وجود دارد و شاخص های شهر سالم در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. نتایج این پژوهش با یافته های پیشین مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات