بررسی میزان سازگاری مکان یابی شهرک های صنعتی با شاخص های محیط زیست پایدار در استان قزوین

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

10.22034/jest.2018.8670.1728

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: گسترش شهرک‌های صنعتی بدون توجه به ملاحظات محیط‌زیستی و تخریب اکوسیستم‌های طبیعی از جمله مشکلاتی است که امروزه به یکی از معضلات عمده شهرها تبدیل شده است. منظور از این تحقیق بررسی میزان سازگاری مکان یابی شهرک‌های صنعتی با شاخص‌های محیط زیست پایدار است.
مواد و روش ها: در این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات پیشین و توزیع پرسش‌نامه بین مدیران و کارشناسان صنایع و شهرک‌های صنعتی و سازمان محیط زیست با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مهم‌ترین معیارهای موثر در مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی استان قزوین شناسایی و دسته بندی می‌گردد، و با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی به بررسی تاثیرات مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با شاخص‌های محیط‌زیستی پایدار می پردازد.
یافته ها: عوامل محیط‌زیستی و زیربنایی مهم‌ترین عوامل در مکان یابی شهرک‌های صنعتی می‌باشند.. بنابراین نیاز است تا برنامه ریزان در مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی به این عوامل توجه بیش‌تری نمایند. همچنین در میان شاخص‌های محیط‌زیستی پایدار میزان توجه به BOD3 در آب رتبه اول را دارا می باشد.
بحث و نتیجه گیری: میزان آلودگی آب استان ناشی از فاضلابهای خروجی شهرک‌های صنعتی و پسماندهای صنعتی می باشد که این عوامل جدی ترین منابع آلاینده و تهدید کننده کیفیت آب های استان به خصوص آب های زیرزمینی محسوب می شوند.
واژه های کلیدی: مکان یابی؛ شهرک های صنعتی؛ زیست محیطی پایدار؛ تحلیل عاملی اکتشافی؛ دیمتل فازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات