مکان یابی پارک های محله ای و کوچک(Pocket Park) با رویکرد CPTED (نمونه موردی: محلات ابوذر ، مجیدیه و امانیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2 فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهر قدس

10.22034/jest.2018.25394.3454

چکیده

الف-زمینه و هدف
رشد و توسعه ی سریع شهر ها و نیاز به سرانه ی بیشتر فضای سبز ، باعث مطرح شدن پاکت پارک به عنوان پارک های محله ای و کوچک شده است . هدف از این تحقیق برنامه ریزی جهت یافتن مناسب ترین مکان برای احداث یک پاکت پارک در محدوده ای با توان بالقوه با تاکید بر رویکرد امنیت شهری است.
ب-روش بررسی
با رویکردی "تحلیلی- توصیفی"به شناخت "ویژگیهای پاکت پارک"بعنوان فضاهای سبز محله ای و کوچک با تاکید بر امنیت شهری.پرداخته می شود.روش تحقیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده که طی آن ، با در نظر گرفتن چارچوب نظری به دست آمده ، مبنی بر معیار های لازم از دیدگاه CPTED جهت مکانیابی پاکت پارک ها ، از میان چند گزینه ی مکان یابی (نمونه ی موردی) در شهر تهران ، اولویت های احداث پاکت پارک انتخاب می شود .
ج-یافته ها
شناخت و بکارگیری توان های بالقوه ی حوزه ی اقدام و فرادست هر گزینه در زمینه ی طراحی با رویکرد پیشگیرانه از جرم ، عاملی موثر در مکان یابی صحیح پارک های کوچک و محله ای ، جهت محقق شدن طراحی با رویکرد پیشگیرانه از جرم است.
د-نتایج
بر اساس محاسبات انجام شده ، گزینه ی شماره ی 2(در محله مجیدیه) با کسب امتیاز نهایی 0.35757 ، به عنوان اولویت نخست وگزینه های 3 ( در محله امانیه) و 1 ( در محله ابوذر)با کسب امتیاز به ترتیب 0.33149 و 0.31094 به ترتیب به عنوان اولویت دوم و سوم احداث پاکت پارک با رویکرد طراحی محیطی پیشگیرانه از جرم شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات