پیش‌بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه‌ی موردی: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه ایلام

3 دانشگاه صنعتی کرمانشاه

10.22034/jest.2018.22114.3137

چکیده

زمینه و هدف: نگرانی در مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن بر جنبه های مختلف زندگی انسان در تولید به طور کلی و کشاورزی به طور خاص در حال رشد است . لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی و پیش‌بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش در شهرستان کرمانشاه است.

روش بررسی: واسنجی و اعتبارسنجی داده‌ها با استفاده از مدل HadCM3 برای داده‌های روزانه دما و بارش از سال 1961 تا 2001 انجام شد، بدین صورت که از داده‌های سال 1961 تا 1990 برای دوره واسنجی و از سال 1991 تا 2001 برای اعتبارسنجی استفاده شد. به منظور ریزمقیاس نمایی آماری داده‌های بزرگ مقیاس مدل‌ گردش عمومی هوا از نرم‌افزار SDSM4.2 استفاده شد.

یافته‌ها و نتایج: اختلاف کم بین داده‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی شده در دوره واسنجی و اعتبارسنجی نشان داد که انطباق قابل قبولی بین داده‌های مشاهداتی و شبیه سازی شده توسط مدل وجود دارد. لذا با توجه به این مورد، قابلیت و توانایی مدل در داده‌سازی مورد تأیید قرار گرفت. در این مطالعه از سناریوی انتشار A2 برای مدلسازی تغییرات اقلیمی در سه دوره سی ساله (2020، 2050 و 2070) استفاده شد. طبق مدل شبیه‌سازی شده، بارش روند کاهشی و دما روند افزایشی خواهد داشت، لذا نتایج این مطالعه می‌تواند برای مدل‌های بهینه تخصیص کاربری اراضی کشاورزی به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات