مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مرحله اولیه توالی (مطالعه موردی: جنگل فندق‌لوی اردبیل)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

10.22034/jest.2018.25673.3468

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت خشکه‌دارها در توده های جنگلی به منظور حفظ تنوع زیستی و افزایش عملکرد اکوسیستم در زمینه و هدف: اهمیت خشکه‌دارها در توده های جنگلی به منظور حفظ تنوع زیستی و افزایش عملکرد اکوسیستم در دهه های اخیر موردتوجه دانشمندان جنگل شناس قرار گرفته است و آنها را به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی اکوسیستم جنگلی جهت دست‌یابی به مدیریت پایدار جنگل در نظر می‌گیرند. میزان خشکه‌دارها در مراحل مختلف توالی تغییرات زیادی پیدا می کند.
روش بررسی: تحقیق حاضر به منظور بررسی مشخصات کمی و کیفی خشکه‌دارها در مرحله اولیه توالی در جنگل فندقلوی اردبیل اجرا شد. آماربرداری صد در صد از خشکه‌دارهای افتاده و سرپا در مساحتهای یک هکتار ی در چهار تیپ جنگلی راش- ممرز، ممرز-راش، فندق- ممرز و زالزالک- آلوچه انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که در تیپ راش- ممرز و ممرز- راش حجم خشکه‌دارهای افتاده و سرپا بیشتر از تیپ‌های فندق- ممرز و زالزالک- آلوچه می‌باشد. همچنین درصد خشکه‌دارهای سرپا در کلیه تیپ‌ها نسبت به درصد خشکه‌دارهای افتاده بیشتر می‌باشد. در تمام تیپ‌ها بیشترین حجم خشکه‌دارها را خشکه‌دارهای درجه‌یک تشکیل داده‌اند. در تیپ‌های فندق- ممرز و زالزالک-آلوچه خشکه‌دارهای درجه سه و چهار بندرت دیده می‌شوند. در کلیه تیپ ها بیشترین حجم خشکه‌دارها در طبقات قطری کمتر از 20 سانتی‌متر می‌باشند.
نتیجه گیری: نتایج کلی این تحقیق نشان داد که در مراحل اولیه توالی به دلیل آشفتگی‌های موجود ، رقابت های بین پایه ها و دخالت‌های انسانی میزان حجم خشکه‌دارهای افتاده و سرپا در جنگل به‌شدت کاهش پیدا می‌کنند و با افزایش سطح تاج پوشش در منطقه و کاهش دخالت‌های انسانی حجم خشکه‌دارها در هکتار افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات