بازیابی پساب کارخانه روغن نباتی ورامین به روش IFAS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد پرند

10.22034/jest.2018.35075.4216

چکیده

از آنجائیکه کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، تامین آب جزء چالش‌های مهم حال و آینده می باشد. بنابراین تصفیه مناسب فاضلاب که یکی از مهمترین راه حل ها در جهت رفع چالش کمبود آب می باشد ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بازیابی پساب صنعت روغن نباتی ورامین با رویکرد استحصال صنعتی و کشاورزی می باشد. در این راستا به منظور تصفیه فاضلاب کارخانه مورد مطالعه اقدامات لازم جهت طراحی پایلوت آزمایشگاهی IFAS اتخاذ گردید و پساب خروجی جهت بررسی توانایی تصفیه فرآیند پیشنهادی، در زمان ماندهای مختلف به پایلوت تزریق و مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مهم جهت استفاده مجدد در صنعت و همچنین پارامترهای مهم در استاندارد تخلیه به محیط و آبیاری مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشانگر آنست که مواد آلی و مواد مغذی مهمترین سهم را در آلودگی دارا می باشند. مشخصات پساب خروجی از پایلوت در تصفیه فاضلاب خام کارخانه، استاندارد مورد نیاز برای هیچ کدام از 4 گروه مصارف صنعتی را دارا نبود، در صورتی که مشخصات پساب خروجی از پایلوت در تصفیه پساب کارخانه، استاندارد مورد نیاز برای گروه های سوم و چهارم را دارا می باشد. با توجه به هدف این پژوهش و رویکرد مصرف پساب در حیطه صنعتی، کشاورزی و آبیاری می توان بیان نمود که روش IFAS یا تلفیق دو روش IFAS و انعقاد و لخته سازی به علت راندمان مناسب و هزینه کم راهبری و انعطاف بالا در برابر شوک های هیدرولیکی و آلی، گزینه مناسبی برای تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی ورامین می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات