بررسی آلایندگی مولیبدن و کبالت در منطقه معدنی دربیدو، استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

2 دانشگاه تحصیلات تکمیلی

10.22034/jest.2018.16392.2486

چکیده

فلزات به طور طبیعی با مقادیر مختلفی در پوسته زمین وجود دارند. حفر معادن و استخراج فلزات، به رها سازی فلزات سنگین به محیط زیست انجامیده و مشکلات جدی برای محیط زیست و سلامتی بشر به وجود آورده است. به منظور بررسی منابع آلاینده عناصر فلزی در منطقه معدنی دربیدو در استان کرمان پس از شناخت اولیه منطقه و بررسی منابع اقلیمی و عوامل خاکی بر حسب شناخت منطقه ایستگاههای نمونه برداری تعبیه و از منابع خاک و گیاهان آنها نمونه برداری انجام شد. میزان عناصر مولیبدن و کبالت خاک و گیاه در این نمونه ها به وسیله ICP سنجش و داده های حاصل از نمونه برداریها در نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان کبالت موجود در گیاهان ایستگاه های نمونه برداری اختلاف معنی داری نسبت به ایستگاه شاهد دارند که بیشترین مقدار کبالت در گیاهان منطقه معدنی قریه العرب و کمترین میزان آن در منطقه شاهد ثبت شد. میزان کبالت خاک به طور معنی داری بیش از مقدار کبالت تجمع یافته در گیاهان (ضریب همبستگی 4/0) نشان داد. بیشترین مقدار تجمع مولیبدن مربوط به معدن اصلی و منطقه معدنی قریه العرب هست و در منطقه شاهد و منطقه مجاور معدن اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین بر اساس نتایج میزان مولیبدن خاک و گیاهان مناطق ارتباط خوبی ( ضریب همبستگی 7/0 ) را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات