تنوع زیستی جوامع قارچ های رسوب گرد و غبار و رابطه آن با میزان رسوب سطح برگ درختان بلوط ایرانی در جنگل های زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

5 استادیار گروه قارچ شناسی، موسسه تحقیقات تغییر اقلیم و تنوع زیستی زنکنبرگ، فرانکفورت، آلمان

10.22034/jest.2018.27250.3638

چکیده

بسیاری از پیامدهای طوفان‌های گرد و غبار همچنان ناشناخته مانده است. تنوع میکروارگانیسم‌هایی که توسط این طوفان‌ها از طریق رسوب سطحی به اکوسیستم‌ها وارد می‌شوند کمتر مطالعه شده است. چنین میکروارگانیسم‌هایی با عملکردهای متفاوت می‌توانند تاثیر شگرفی بر پایداری و سلامت اکوسیستم‌های جنگلی داشته باشند. تحقیق حاضر با مطالعه تنوع زیستی قارچ‌های قابل کشت که توسط چنین طوفان‌هایی به جنگل‌های بلوط ایرانی استان کرمانشاه وارد شده، رابطه آنرا با میزان رسوب گرد و غبار بر سطح برگ درختان به عنوان سنجشی از شدت گرد و غبار ارزیابی کند. بدین منظور پنج رویشگاه بلوط ایرانی در نقاط مختلف استان کرمانشاه انتخاب و نمونه برداری از رسوب گرد و غبار سطح برگ در سه دوره و هر بار پس از یک طوفان گرد و غبار انجام گردید. قارچ‌های قابل کشت نمونه‌های رسوب سطح برگ بر طبق روش‌های استاندارد جداسازی شدند. میزان رسوب سطحی ذرات گرد و غبار و تنوع زیستی شانون و سیمپسون و غنای گونه‌ای قارچی برای هر نمونه محاسبه گردید. رابطه بین میزان رسوب گرد و غبار بر سطح برگ و تنوع زیستی قارچی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی ( GLM و LM ) بررسی شد. نتایج این پژوهش بیانگر رابطه مثبت معنی دار بین میزان رسوب گرد و غبار بر سطح برگ با تنوع زیستی و غنای گونه ای قارچ‌های حمل شده بود و با افزایش میزان رسوب تنوع زیستی و غنای گونه‌ای افزایش داشت. همچنین با توجه به نتایج NMDS تفاوت معنی داری ما بین رویشگاه های مورد مطالعه و زمان‌های نمونه برداری از نظر تنوع زیستی و ترکیب جوامع قارچی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات