بررسی تاثیر ضریب دید به آسمان در رفتار حرارتی محیط‌های شهری، نمونه موردی: معابر منتخب بافت ‏سنتی دزفول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران/عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه شهید بهشتی

3 عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22034/jest.2018.25851.3480

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در طراحی محیط های شهری، آسایش حرارتی در این فضاها می باشد. ‏پژوهش پیش رو بدنبال بررسی تاثیر "ضریب دید به آسمان" بعنوان یکی از مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار در رفتار حرارتی ‏محیط های شهری، بر شرایط حرارتی در خرد اقلیم های شهری می باشد. روش پژوهش براساس مطالعه پیشینه و متناسب با ‏ماهیت موضوع انتخاب گردید. ‏
مواد و روش ها: اندازه گیری های متغییرهای اقلیمی در 39 نقطه از معابر و فضاهای باز محدوده ای از بافت سنتی شهرستان ‏دزفول واقع در محله قلعه که دارای تغییرات کمتری نسبت به سایر محلات قدیمی می باشد، در سه مرحله زمستان سال ‏‏1394، بهار و تابستان سال 1395 در طول 24 ساعت، به فاصله های 3 ساعته انجام شد."ضریب دید به آسمان" از طریق ‏عکس برداری کروی با دوربین مجهز به لنز چشم ماهی استخراج و با برنامه محاسباتی ‏Rayman1.2‎‏ اندازه گیری شده است. ‏اطلاعات اقلیمی نقاط منتخب نظیر: دمای هوا، دمای کروی، سرعت باد و رطوبت، اندازه گیری و"میانگین دمای تابشی" ‏محاسبه شد. ضریب همبستگی متغیرها با "ضریب دید به آسمان" با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری ‏SPSS‏ بررسی گردید. ‏
یافته ها: حاکی از وجود رابطه مستقیم "ضریب دید به آسمان" با "میانگین دمای تابشی" و دمای کروی در تمام فصول و ‏با "سرعت جابجایی هوا" در دو فصل بهار و تابستان می باشد. ‏
بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج، "ضریب دید به آسمان" و در پی آن تناسبات کالبدی فضاهای باز و محیط های شهری ‏تاثیر فراوانی بر ایجاد جزایر حرارتی و شرایط زیست محیطی شهرها دارد و طراحی شهری و معماری ساختمان ها باید مورد ‏توجه قرار گیرد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات