بررسی عوامل موثر برآلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22034/jest.2018.24620.3368

چکیده

زمینه و هدف: تلاش کشورها در جهت دستیابی به رشد اقتصادی سریع و به دنبال آن بهره برداری بیشتر از محیط زیست معمولا منجر به ایجاد زیان هایی جدی بر محیط زیست می شود و این معضل باعث شده که امروزه در کنار پرداختن به مسئله رشد اقتصادی، توجه بیشتر به محیط زیست از مسائل مورد توجه اقتصاددانان باشد مطالعه حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1392-1357 می باشد.
روش بررسی: در این مقاله با به کارگیری الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات و استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار متلب (MATLAB) ارتباط بین متغیرهای آلودگی محیط زیست، مصرف انرژی ، رشد اقتصادی، توسعه مالی و باز بودن تجارت مورد بررسی قرار می گیرد.
یافته ها: بیشترین میزان اثرگذاری بر آلودگی محیط زیست به ترتیب ناشی از متغیرهای مصرف انرژی، باز بودن تجارت، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی می باشد. اثر متغیرهای رشد اقتصادی و مصرف انرژی و باز بودن تجارت مثبت، از طرف دیگر توسعه مالی دارای رابطه منفی با تخریب محیط زیست در ایران می باشد
نتیجه گیری: دو متغیر مصرف انرژی و باز بودن تجارت دارای بیشترین تاثیر را بر انتشار کربن دی اکسید به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست در ایران می باشند همچنین ارتباط مثبت باز بودن تجارت و انتشار کربن دی اکسید فرضیه پناهگاه آلودگی را در ایران تایید می کند. از سویی دیگر رشد اقتصادی در ایران همراه با مصرف انرژی و باز بودن تجارت منجر به تخریب بیشتر محیط زیست شده است چنانچه رشد اقتصادی توام با توسعه مالی صورت بگیرد می توان ادعا کرد که در بلند مدت به پیشرفت تکنولوژی می انجامد که نتیجه آن مصرف انرژی و انتشار کمتر آلودگی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات