تأثیر جنگل‌کاری با گونه‌های درختی بر ترسیب کادمیوم، روی، سرب و منگنز در خاک(مطالعه موردی: توده‌های جنگلی اطراف کارخانه سیمان ایلام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیات علمی

10.22034/jest.2018.29035.3767

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر جنگل‌کاری بر میزان ترسیب کادمیوم، روی، سرب و منگنز بر خاک هفت ‌توده جنگل‌کاری-شده اطراف کارخانه‌سیمان ایلام انجام‌شد. علاوه‌بر‌این میزان عناصر ترسیب‌شده در الکتروفیلتر کارخانه نیز اندازه‌گیری‌شد.
روش بررسی: در هر توده، پلات‌هایی به ابعاد 10×10 متر بصورت تصادفی سیستماتیک پیاده‌ شد. نمونه‌برداری از اعماق 10-0 و 20-10 سانتی‌متری خاک توده‌ها انجام‌ شد. همچنین عناصر‌سنگین موجود در نمونه‌های‌خاک و نمونه‌های الکتروفیلتر نیز اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان‌داد میزان ترسیب‌ کادمیوم در الکتروفیلتر کارخانه و خاک توده های جنگلی تقریبأ برابر می‌باشد. اما میزان ترسیب فلز روی، سرب و منگنز در الکتروفیلتر کارخانه بیشتر از میزان ترسیب این عناصر در خاک(اعماق 10-0 و 20-10 سانتی‌متری) توده‌ها می‌باشد. بعلاوه با افزایش عمق خاک، میزان ترسیب سرب کاهش‌ می‌یابد. همچنین نتایج نشان‌داد، در توده بلوط طبیعی، بیشترین میزان ترسیب کادمیوم در عمق 10-0 سانتی‌متری، فلز روی در عمق 20-10 سانتی‌متری خاک‌ و بیشترین میزان ترسیب منگنز در هر‌دو‌عمق مشاهده‌ شد. علاوه بر این در توده آمیخته‌ از گونه‌های جنگلی، بیشترین میزان ترسیب روی در عمق 10-0 سانتی‌متری و میزان ترسیب کادمیوم در عمق 20-10 سانتی‌متری خاک‌ و همچنین بیشترین میزان ترسیب سرب در هر‌دو‌عمق مشاهده‌شد.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع می‌توان نتیجه‌گرفت که بین درجه‌ی آمیختگی گونه‌های جنگلی و میزان ترسیب عناصر‌سنگین ارتباط مستقیم وجود‌دارد. علاوه‌بر‌این، در توده‌ایی که بلوط‌طبیعی حضور‌داشت، میزان ترسیب عناصر سنگین بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات