بررسی تاثیرات عملیات حفاری چاههای نفت در تغییرات غلظت برخی ازفلزات سنگین آب زیرزمینی واقع در بزرگترین میدان نفتی ایران

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسنده

هیات علمی

10.22034/jest.2018.19044.2780

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر،بررسی آلودگی آب زیرزمینی به فلزات سنگین در میدان فوق عظیم اهواز می باشد.خشکسالی های اخیر،کمبود آب شرب در مناطق جنوبی کشور و بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی به عنوان تنها منبع تامین کننده آب شرب ،لزوم پرداختن به این موضوع را مشخص می کند.
روش بررسی:تحقیق حاضر از نوع کمی-تحلیلی است.تعداد12ایستگاه انتخاب و فلزات سنگین آنالیز شدند.جهت تعیین اثرات حفاری بر کیفیت آب زیرزمینی 3ایستگاه در مجاورت چاههای اکتشافی جدید انتخاب و در سه مقطع زمانی قبل،همزمان و بعد از عملیات حفاری از آنها نمونه برداری بعمل آمد.غلظت فلزات سنگین با دستگاه جذب اتمی تعیین شد.جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارهای Excel و Spssو بمنظور ترسیم نقشه های پهنه بندی از نرم افزار10.1.1 Arc GISاستفاده گردید.
یافته ها: : نتایج نشان می دهد که بیشترین غلظت قبل، بعد و همزمان با حفاری به ترتیب متعلق به نیکل ، کبالت، وانادیوم، باریوم، کروم، آهن، جیوه و در نهایت آرسنیک می‌باشد.مقایسه غلظت عناصر با استانداردهای بین المللی نشان داد که غلظت نیکل و جیوه از استاندارد بالاتر و غلظت سایر عناصراز استاندارد پایین تر است.
نتیجه گیری: غلظت تمامی فلزات سنگین در دوره زمانی فعالیت دکل حفاری بیشترین حد خود را داشته است.لذا استفاده از سیستم های جدید مدیریت و دفع پسماند ،گل های حفاری پلیمری سازگار با محیط زیست و تعیین جریمه های سنگین زیست محیطی می تواند در کاهش آثار سوء مثمرثمر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات