بررسی جذب زیستی فلز سنگین روی با استفاده از جلبک Scenedesmus Sp

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 دانشگاه گرگان

10.22034/jest.2018.26771.3572

چکیده

زمینه و هدف : آلودگی به فلزات سنگین امروزه به یکی از مشکلات زیست محیطی تبدیل شده است. جذب زیستی، یکی از فرآیندهای بیولوژیکی، برای حذف فلزات سمی از فاضلاب‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی کارایی جلبک سندسموس به عنوان جاذب زیستی در حذف روی از محلول های آبی انجام گردید.
روش بررسی: تأثیر جاذب (جلبک سندسموس) بر تیمارهای مختلف روی تحت شرایط متغیر غلظت، زمان تماس و دوز جاذب بررسی شد (pH و دما ثابت در نظر گرفته شد). سپس نتایج آزمایش‌های حذف روی از محلول‌های آبی با استفاده از معادلات درصد جذب و ظرفیت جذب بررسی شد. ا‌بتدا جلبک سندسموس از محلول استاندارد خالص تهیه شد، سپس برای تهیه محلول‌ استاندارد روی از نمک سولفات روی و آب مقطر دو بار یونیزه استفاده‌ شد. آزمایشات درسیستم ناپیوسته با سه تکرار انجام شد.
یافته ها: بهترین غلظت برای فلز روی 50 میلی گرم بر لیتر با درصد حذف 98/1 درصد و هم‌چنین بهترین زمان برای جذب 120 دقیقه بود که کارایی جذب برابر با 98/9 درصد بود. هم‌چنین بهترین مقدار جاذب (جلبک سندسموس) نیز 1 گرم با درصد حذف 98/92 درصد نشان داده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به کارایی98/9 درصدی بالای فرآیند جذب در این مطالعه نشان داد که جلبک Scenedesmus sp قابلیت خوبی در حذف فلز روی دارد و می تواند به عنوان پیشنهادی مناسب جهت حذف فلز روی از پساب ها مورداستفاده قرار گیرد.
واژه های کلیدی: روی، جذب زیستی، جلبک سندسموس، محلول های آبی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات