مروری بر اهمیت اثرات آلاینده های صوتی بر آبزیان: با تاکید بر رفتار تغذیه ای

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

‎استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا

10.22034/jest.2018.24761.3383

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی صوتی ناشی از فعالیت های انسانی یکی از انواع آلاینده ها در محیط زیست می باشد. سطح آلاینده های صوتی با منشا انسانی در محیط های دریایی و آب شیرین در حال افزایش می باشد. در دهه های اخیر فعالیت های انسانی تغییرات زیادی در محیط های زیست ایجاد نموده است و آلاینده های صوتی امروزه بعنوان یکی از مهمترین منابع آلوده کننده اکوسیستم های خشکی و آبی شناخته شده است. فعالیت های تجاری کشتیرانی، قایق های تفریحی، توربین های عظیم بادی و آبی، حفاری های زیر دریایی، انفجار های مرتبط با تحقیقات زمین شناسی و زلزله نگاری، سونار ها و فعالیت های شیلاتی منابع عمده ای از آلاینده های صوتی را به محیط های آبی اضافه نمودند.
روش بررسی: در این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیرگذاری آلاینده های صوتی بر رفتار و فعالیت های تغذیه که پیامد های مستقیم و غیر مستقیمی بر میزان بقا و کارایی تولید مثلی دارد می پردازیم.
یافته ها: در حالی که خسارات و آسیب های مستقیم ناشی از فعالیت های گسترده انسانی بر تخریب زیستگاه های خشکی و آبی
 تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری این دسته از فعالیت ها به طور نامحسوسی بر حیات وحش تاثیرگذار می باشد. برای مثال  افزایش سطوح صوت در محیط آزمایشگاهی می تواند موجب اثراتی بر روابط شکار و شکارگری ماهی گردد. با این حال تاکنون مطالعات کمی در خصوص پتانسیل اثرات و پیامد های آلودگی های صوتی بر زیست مندان جانوری محیط های آبی گزارش شده است.
نتیجه گیری: ایجاد تغییرات ناشی از آلودگی های صوتی در کارایی تغذیه ای و بهره وری از منابع غذایی در دسترس ممکن است
 به طور مستقیم و غیر مستقیم فراوانی نسبی گونه های شکارگر و شکار را تحت تاثیر قرار داده و موجب بروز یک سری تغییرات عمده در سطح جامعه آبزیان گردد.
واژه های کلیدی: آلودگی صوتی، زیست شناسی، رفتار های تغذیه ای، ماهی

کلیدواژه‌ها

موضوعات