آینده پژوهی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران با استفاده از روش MIC-MAC و SSM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم، قم

4 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

10.22034/jest.2018.38423.4402

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این تحقیق تعیین پیشران های کلیدی توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی و تعیین سناریو هایی برای آینده توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران می باشد.
روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از دو روش آینده پژوهی، تحلیل ساختاری و سناریونگاری ابتدا به شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران پرداخته و سپس سناریوهای آتی تدوین خواهند شد. در ادامه با استفاده از یکی از ابزارهای تحقیق در عملیات نرم که شامل روش شناسی سیستم های نرم می باشد این سناریوها پربارتر و غنی تر خواهند شد. داده های اولیه تحقیق با استفاده از مصاحبه با مدیران و خبرگان صنعت فرش ماشینی ایران و مرور ادبیات و پیشینه ی تحقیق جمع آوری گردید و در قالب پرسشنامه خبره سنجی و با استفاده از نرم افزار میک مک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از میان 34 عامل کلیدی استخراج شده، با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، عوامل کلیدی وارد پرسشنامه خبره سنجی گردید و 16 عامل کلیدی، با توجه به فرض های اماری مربوط به آنها در سطح خطای 0.05، براساس نظر خبرگان انتخاب گردید.
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از تحقیق دو عامل فضای کسب و کار و ضعف در طراحی به عنوان متغیرهای تاثیر گذار در توسعه پایدار صنعت فرش ماشینی ایران در نظر گرفته شد و در نهایت 4 سناریوی شکوفایی، بازیگران تنبل، فاجعه و دنیای نابهنگام ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات