ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده از روش EFMEA (مطالعه موردی: پایانه صادقیه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست

3 رئیس واحد محیط زیست/شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

4 مدیر سلامت، ایمنی و طب کار/ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

10.22034/jest.2018.7619.1629

چکیده

متروی تهران به عنوان یکی از پرترددترین وسایل حمل و نقل عمومی است که در 5 خط اصلی مشغول فعالیت می باشد. چهار پایانه (صادقیه، مهرشهر، فتح اباد و دردشت) جهت فعالیت های تعمیرات دوره ای اساسی و نیمه اساسی، نگهداری قطارها و ... درنظر گرفته شده است. پایانه صادقیه سال 1381 به مساحت تقریبی 24 هکتار در انتهای غربی خط دو مترو تهران افتتاح شده است. این مقاله با هدف ارزیابی و مدیریت ریسک های محیط زیستی فعالیتهای پایانه صادقیه با استفاده از روش EFMEA به انجام رسیده است. این روش، روشی کیفی است که هدف آن شناسایی و اولویت بندی جنبه های زیست محیطی است. نتیجه این ارزیابی بیانگر این مطلب بود که 46 ریسک محیط زیستی در پایانه صادقیه مورد شناسایی قرار گرفته است و از این تعداد 8.7 درصد جنبه های زیست محیطی در سطح ریسک پایین، 78.3 درصد در سطح ریسک متوسط و 13 درصد در سطح ریسک بالا قرار گرفته اند. که در نهایت برای ریسک های بالا اقدامات اصلاحی و پیشنهادی تعریف گردید و ارزیابی ریسک ثانویه انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات