تعیین ارزش گردشگری روستای کندوله کرمانشاه با کاربرد مدل لوجیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 ریاست بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور کشور

10.22034/jest.2018.15589.2406

چکیده

چکیده
زمینه و هدف
یکی از عوامل توسعه‎پایدار اکولوژیکی، با ارزش بودن ‏سرمایه‎های طبیعی و ملی می‎باشد که این مفهوم، ما را به‎سوی سؤالاتی درباره میزان ارزش‏گذاری محیطی راهنمایی می‏کند که می‎تواند در سطوح مالی رخ دهد.

روش بررسی
در این بررسی برای اندازه‏گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل لوجیت استفاده شده و براساس روش حداکثر درستنمائی، پارامترهای این مدل برآورد گردید. به این منظور، از پیمایشی شامل 100 بازدیدکننده روستای توریستی کندوله شهرستان کرمانشاه که به صورت تصادفی در مهر‎ماه سال 1394 گزینش شده بودند، استفاده شد.

یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت افراد جهت بازدید از فضای این روستای تاریخی-توریستی براساس روش لاجیت، 16240 ریال می‎باشد.

بحث و نتیجه گیری
بنابراین این روستا با توجه به تعدد بازدیدکنندگان در طول سال، ارزش تفریحی قابل توجهی داشته که این ارزش برای سیاست‏گزاران و تصمیم‎گیرندگان، توجیهی را فراهم می‏کند تا از کیفیت فضای این منطقه حمایت نمایند و از کم جلوه دادن آن جلوگیری کنند. متغیرهای تأثیرگذار بر این میزان تمایل به پرداخت شامل سن، تحصیلات، تعداد افراد خانواده، درآمد و رضایت از امنیت اجتماعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات