بررسی اثرات تغییرات پوشش اراضی بر مراتع بخش مرکزی شهرستان هرسین با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 -

10.22034/jest.2018.24193.3321

چکیده

زمینه و هدف: آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی، از جمله ابزارهای موثر برای مدیریت منابع طبیعی و ارزیابی تغییرات اکوسیستم به شمار می‌آید. هدف از انجام این پژوهش، آشکارسازی اثرات تغییرات پوشش اراضی بر مراتع با استفاده از داده های دورسنجی و GIS در بخش مرکزی شهرستان هرسین استان کرمانشاه می باشد.
روش بررسی: در این تحقیق، تصاویر ماهواره‌ای لندست 5 سنجنده TM سال 1985، لندست 7 سنجنده +ETM سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI- TIRS سال 2015 مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین منظور، بعد از انجام تصحیحات اتمسفریک و هندسی، طبقه بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام پذیرفت. سپس، تصاویر هر سال در شش طبقه انسان ساخت، اراضی بایر، باغ، زراعت آبی، زراعت دیم و مرتع طبقه بندی شد. از طرفی برای تفکیک بهتر اراضی مرتعی از بایر، از شاخص NDVI و برای تفکیک بهتر اراضی مرتعی از کشت دیم، از لایه شیب استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که در طول دوره 1985-2015، 92/83 درصد از منطقه تغییری نداشته است و همچنین سطح کاربری-های مراتع به میزان 36/1941 هکتار، انسان ساخت به میزان 47/1095 هکتار، باغ به میزان 07/89 هکتار و زراعت آبی به میزان 00/1233 هکتار در منطقه افزایش یافته‌اند. 05/3201 هکتار از اراضی بایر و 04/1169 هکتار از زراعت دیم تخریب یافته‌اند.
نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، استفاده از تکنیک‌های RS و GISبرای تهیه نقشه‌های کاربری اراضی و بررسی اثرات تغییرات پوشش اراضی بر مراتع طی دوره‌های زمانی دارای قابلیت بالای می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات