ارزیابی تناسب اراضی برای کاربری های کشاورزی و مرتعداری با روش Fuzzy AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قوری چای استان اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور تهران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

10.22034/jest.2018.19383.2819

چکیده

زمینه و هدف: لزوم رعایت نکات آینده نگری و ترسیم سیمای آینده توسعه، گرایش ها را در زمینة برنامه‌ریزی و بهره برداری عقلانی از منابع سوق می دهد. حوزه آبخیز قوری چای یکی از حوزه‌های شمال استان اردبیل به شمار می‌رود که نقش مهمی در امرار معاش مردم بومی منطقه دارد. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی توان اکولوژیک و تعیین تناسب اراضی برای فعالیت‌های کشاورزی و مرتع‌داری در حوزه آبخیز قوری چای اردبیل می‌باشد.
روش بررسی: در مرحله اول با بررسی منابع و کسب استانداردها، معیارهای ارزیابی توان کشاورزی-مرتعداری مشخص گردید. در مرحله‌ی بعد، کلیه‌ی لایه‌ها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) وارد و با روش فازی استانداردسازی شدند. در ادامه، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ماتریس مقایسات دوتایی برای وزن دهی به معیارها استفاده شد و درنهایت، کلیه‌ی لایه‌ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن‌دار (WLC) تلفیق شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر هفت ‌طبقه‌ی مدل کشاورزی ایران برای کشاورزی-مرتعداری در حوزه مورد مطالعه وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بین کاربری فعلی اراضی و پتانسیل سرزمین برای کشاورزی و مرتعداری در منطقه رابطه‌ی متعادلی برقرار نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات