ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و ارتقاء عملکرد فعالیتی پارک های شهری )نمونه موردی پارک خانواده شهرمهاباد)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران

10.22034/jest.2018.33241.4097

چکیده

پارک خانواده جدید الاحداث شهر مهاباد، علاوه بر هزینه بر بودن احداث آن و داشتن موقعیت و پتاسیل مناسب، به صورت مطلوب نتوانسته است که موجبات جذب و حضور شهروندان را به فضا فراهم نماید. لذا هدف پژوهش حاضر این است که ضمن ارزیابی فضای مورد مطالعه از لحاظ جنبه های فعالیتی، به تبیین مهمترین مولفه های اثر گدار بر ارتقاء وضعیت فعالیتی در فضای مورد مطالعه بپردازد.
پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر اسنادی و میدانی است. با استفاده از توزیع پرسشنامه و تصویر برداری، ارزیابی فضا و شناسایی عوامل اثر گذار بر ارتقاء جنبه های فعالیتی فضا سنجش شده اند. همچنین از نرم افزار SPSS جهت انجام آزمون های آلفای کرونباخ، KMO ، بارتلت، T.test و رگرسیون خطی چندگانه بهره گرفته شده است.
مقدار آزمون های آلفای کرونباخ و KMO ، بالای 7/0 و همچنین سطح معنی داری آزمون بارتلت نیز کمتر از 05/0 به دست آمد که نشان از پایایی و روایی درونی و ساختاری پرسشنامه توزیع شده دارد. همچنین نتایج آزمون t.test شان داد که فضای شهری مورد مطالعه از نظر کاربران فضا در کلیه مولفه های فعالیتی در سطح ضعیف ارزیابی شده است. نتایج آزمون رگرسیون خطی چند گانه، مشخص ساخت که وجود فعالیت های متنوع و مختلف برای گروه های مختلف با میزان اثر 274/0 و دسترس پذیر بودن کاربری ها و فعالیت های اوقات فراغت، با میزان اثر 248/0 مهمترین و اثرگذارترین مولفه های مرتبط با ارتقاء وضعیت فعالیتی فضای مورد مطالعه می باشند.
ایجاد فضاهای شهری همچون پارک خانواده شهر مهاباد، بدون توجه جنبه های فعالیتی، فاقد جذابیت و کارآیی لازم برای حضور شهروندان می باشد. لذا پژوهش حاضر توانسته است، منظور ساماندهی فضا، نقاظ ضعف و همچنین مهمترین عوامل اثر کذار بر ارتقاء فعالیتی فضا را شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات