مدل‌سازی ساختاری تأثیر عوامل محیطی طبیعی و مصنوع بر جو روانی مدارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان

10.22034/jest.2018.22641.3265

چکیده

جو روانی در افزایش عزت‌نفس، موفقیت تحصیلی و اجتماعی و همچنین افزایش احساس تعلق به محیط مدرسه تأثیرگذار است. افزایش غیبت‌های کلاسی، خشونت و اضطراب، کمبود روابط مؤثر اجتماعی دانش آموزان، ازجمله مصداق‌های عدم توجه به بحث مهم جو روانی است. تحلیلی کمی و مدل‌سازی ساختاری تأثیر مؤلفه‌های محیط یادگیری بر جو روانی مدارس توسط نرم‌افزار AMOS ver22 در بین ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر 15 تا 17 ساله با انتخاب حجم نمونه توسط نرم‌افزار G.POWER از ۳ مدرسه داوطلب در شهر گرگان با دو ابزار پرسشنامه‌ای شامل ارزیابی کلی محیط یادگیری (TLEA)و ارزیابی جو روانی((WHITS در این پژوهش انجام‌شده است. ترسیم معادله گسترده اصلاح‌شده به تأثیر معنی‌دار و مستقیم محیط یادگیری بر جو روانی مدارس ، اثبات نیکویی برازش مدل و همچنین معرفی مؤلفه‌های معماری کاربردی تأثیرگذار بر بهبود جو روانی منتج شد. ازجمله نتایج می‌توان به تأثیر شاخص‌های محیط درونی، محیط بیرونی و فضاهای اجتماع والدین بر جو روانی مدارس اشاره کرد، وجود فضاهای مشاع و ایجاد فضاهای سبز در آن، کیفیت رنگ ، مصالح متناسب با اقلیم ، بهره‌گیری از عایق صوتی و حرارتی در محیط‌های کلاسی به‌منظور تأمین آسایش فیزیکی و روانی ، ورود فضاهای سبز به محیط آموزشی از جمله کلاس درس و طراحی نمای ساختمان مدرسه متناسب با گروه سنی دانش آموزان و هویت آن‌ها ، امکان استفاده از فضاهای عمومی واحد آموزشی در خارج از ساعات مدرسه، ایجاد فضاهای مناسب به‌منظور تعامل مستقیم والدین بادانش آموزان و اولیا مدرسه ازجمله متغیرها در جهت بهبود جو روانی ، افزایش احساس تعلق به محیط مدرسه و بهبود رفتارهای اجتماعی در زندگی آینده دانش آموزان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات