بررسی میزان تاثیر سامانه دیوار ترومب بر آسایش حرارتی در اقلیم معتدل و مرطوب (مطالعه موردی ساختمان مسکونی در گنبد کاووس)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

2 مهندس معماری-مدرس دانشگاه

10.22034/jest.2018.24977.3427

چکیده

زمینه وهدف: با توجه به بالا بودن مصرف انرژی در بخش ساختمان در ایران ، استفاده از راهکارهایی چون کاربرد سامانه های ایستا در راستای کاهش مصرف انرژی فسیلی مناسب به نظر می رسد. استفاده از سامانه های ایستا، به بهبود شرایط آسایش داخلی فضا کمک می کند و موجب کاهش مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی در ساختمان می گردد.
روش بررسی: در این پژوهش تاثیر استفاده از سامانه دیوار ترومب بر دمای هوا در داخل ساختمان در دو حالت گرمایش و سرمایش بررسی شده است.برای این کار از شبیه سازی حرارتی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است.
یافته ها: پس از انتخاب یک ساختمان مسکونی در گنبدکاووس به عنوان نمونه فرضی که اصول طراحی اقلیمی در آن به کار رفته است، شبیه سازی در دو حالت مدل پایه و مدل دارای دیوار ترومب انجام شد.
نتیجه گیری: نتایج این شبیه سازی نشان می دهد که سامانه دیوار ترومب می تواند در گرمایش در اقلیم مورد نظر مفید باشد ولی در بهبود شرایط سرمایشی ساختمان نقش کمتری دارد که با توجه به مسایل اقتصادی و فنی باید درباره نقش این سامانه در کاهش مصرف انرژی مطالعه بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات