بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی در عملکرد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی آبادان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برکه هـای تثبیت فاضلاب به دلیل توان پـذیـرش شوک های بارآلی و هیدرولیکی،روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب های شـهـری و بـسیاری از فاضلاب های صنعتی محـسـوب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر میزان بارگذاری مواد آلی درعملکرد تصفیه خانه  فاضلاب  صنعتی آبادان می باشد. این تحـقیق از اسفند ماه سال 1383 به مدت 10 ماه بر روی تصـفیه خانه شهرک صنعتی آبادان انجام گرفته است . در این طرح ضمن بررسی وضعیت عـملکرد برکه های تثبیت، شاخص های کیفی تصفیه فاضلاب مانند،COD  BOD5 ، TSS ،  کل باکتری های  کلیفرم ، باکتری های  کلیفرم  مدفوعی و تخم انگل ها، همچنین میزان بارگذاری مواد آلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفـت. حد اکثر بازده حذف آلاینده ها در تصفیه خانه فاضلاب مربوط به مرداد ماه بود، در این ماه  میانگین مقادیرCOD ، BOD5 ،  ,TSS کل باکتریهای کلیفرم ، باکتریهای کلیفرم مدفوعی و تخم انگل ها در پساب خروجی برکه های تثبیت به ترتیب805 ،  440 ، 30  میلی گرم درلیتر، ml100MPN/ 105 ×2/9، ml100MPN/  105×1/6  و ova /l 22  بود.همچنین بیشترین و کمترین میزان بارگذاری حجمی در برکه های بی هوازی به ترتیب g BOD5/ m3.d 6/694 و gBOD5/m3.d 1/384 و بیشترین و کمترین میزان بارگذاری سطحی در برکه اختیاری به ترتیب kg BOD5/ha.d 554 و kg BOD5/ha.d 06/272 بوده است. این نتایج  نشان داد که مقادیر به دست آمده به جز TSS  با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه پساب به آب های سطحی و استفاده مجدد در کشاورزی فاصله زیادی دارد. جهت دفع بهداشتی و یا استفاده مجدد از این پساب ها بایستی بهینه سازی عملکرد برکه های موجود مورد توجه قرار گیرد. کاربرد نتایج این تحقیق می تواند درطراحی و اجرای  بهینه واحدهای بعدی تصفیه خانه این مجموعه نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها