ارزیابی اثرات طرح ساماندهی خروج دام بر تجدید حیات و جنگل نشینان در جنگل های فومن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آزاد چالوس

3 دانشگاه آزاد نوشهر

10.22034/jest.2018.23633.3278

چکیده

چرای جانوران سم دار رایج ترین بهره وری از زمین در سراسر جهان است و یکی از مهمترین اختلالات اثر گذار بر ترکیب گونه هاست که با نابودی زیستگاه همراه است. هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر اجرای طرح ساماندهی خروج دام و جنگل نشینان از جنگل های فومن در استان گیلان بود. بدین منظور، 200 قطعه نمونه (100 قطعه نمونه در منطقه تحت چرا و 100 قطعه نمونه در منطقه بدون چرا) به روش تصادفی سیستماتیک با ابعاد 100 * 100 متر و به کمک قطعات نمونه دایره ای شکل 100 متر مربعی اندازه گیری شد. در هر قطعه نمونه، تراکم زادآوری و کیفیت و سلامت آن بررسی شد. با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط 100 دامدار، وضعیت جنگل نشینان نیز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بین دو منطقه از نظر زادآوری اختلاف معنی داری وجود داشت، به طوری که تراکم زادآوری در منطقه ساماندهی شده بیشتر از منطقه ساماندهی نشده بود. کیفیت زادآوری نیز در منطقه ساماندهی شده بهتر بود. این طرح نتوانست نیازهای جنگل نشینان را به طور مناسبی فراهم کند. این نتایج نشان می دهد که ساماندهی خروج دام اثرات مثبتی در جنگل های فومن دارد و مدیران منابع طبیعی می توانند این طرح را در سایر جنگل های ایران نیز با حفظ حقوق جنگل نشینان اجرا و مدیریت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات