سنتز و بررسی کارآیی نانوکامپوزیت اسفنج پلی اورتانی سلول باز- اکسید نقره در گندزدایی آب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه

2 دانشگاه زنجان

10.22034/jest.2018.25544.3443

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین و کارامدترین روش‌ها برای میکروب زدایی و تصفیه آب استفاده از نانوتکنولوژی می‌باشد. پخش نانوذرات اکسید نقره در ماتریس‌های پلیمری مختلف، بویژه ماتریس اسفنج پلی‌اورتانی سلول‌باز برای تهیه نانوکامپوزیت‌های ضدمیکروبی با نسبت سطح به حجم بالا، می‌تواند روشی کارا در فرآیند تصفیه و ضدعفونی آب باشد.
روش بررسی: در پژوهش حاضر نانوذرات اکسید نقره داخل مواد اولیه اسفنج پلی‌اورتانی سلول‌باز پخش و قابلیت استفاده از اسفنج پلی‌اورتانی سنتز شده به عنوان عامل ضد باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین کاهش تعداد باکتری‌های موجود در آب آلوده با گذشت زمان با روش "شمارش کلنی‌ها" مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت خواص ساختاری اسفنج سنتز شده با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و طیف مادون قرمز تبدیل فوریهFT-IR)) مورد بررسی قرار گرفت
یافته‌ها: در پایان 12 ساعت آزمون ضدباکتریایی مشخص گردید، نانوکامپوزیت تهیه شده خاصیت ضدباکتریایی قابل قبولی در برابر باکتری اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس دارد. همین طور یافته‌ها نشان دادند، نانوکامپوزیت در شرایط معینی پس از 6 و 8 ساعت به ترتیب از رشد باکتری‌های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیا کلی جلوگیری کرده است. بطوری که پس از 6 و 8 ساعت برخورد با نانوکامپوزیت، تعداد باکتری‌های استافیلوکوکوس ارئوس و اشریشیا کلی موجود در آب آلوده به ترتیب 100 و 30 درصد کاهش یافته‌ بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده توسعه این اسفنج‌ها و بکارگیری آن‌ها در فرایند تصفیه آب می‌تواند سبب کاهش
چشم‌گیر استفاده از داروهای شیمیایی جهت کنترل عفونت‌ها شود . نانوذرات اکسید نقره بدلیل نسبت سطح به حجم بالا و
برهمکنش‌هایی که با دیواره باکتری‌ها دارند باعث آسیب به دیواره باکتریایی شده و ساختار سلولی باکتری‌ها را ازبین می‌برند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات