بررسی نقش آموزش در حفاظت از محیط‎‎‎زیست (مطالعه موردی: پارک شیرین شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‎شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان *(مسوول مکاتبات).

2 استادیار گروه جنگل‎داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

3 کارشناسی ارشد رشته جنگل‎داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

10.22034/jest.2018.13264

چکیده

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از پارک شیرین بررسی گردید.
روش بررسی: داده‏های مورد نیاز با استفاده از  مجموع 200 پرسش‎نامه به دست آمد.  سه بروشور آموزشی در مورد اکوسیستم پارک شیرین و اهمیت آن در حفظ حیات بشر تهیه گردید. سپس این بروشورها بین 100 نفر از بازدید کنندگان برای مطالعه ارائه شد و  به 100 نفر دیگر نیز به عنوان گروه شاهد هیچ بروشور و توضیحی ارائه نشد. سپس به روش ارزش‎گذاری مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده، تفاوت معنی‎داری در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط‎زیست پارک شیرین وجود دارد. تابع لوجیت نیز نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنی‎داری بر تمایل به‏ پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، به‎طوری که با افزایش هر بروشور حاوی اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل به پرداخت 013/0 واحد افزوده می‎شود. تمایل به پرداخت ماهانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم، در گروه اول و دوم به‎ترتیب معادل 14453 و 23423 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خا نوار در گروه اول و دوم به‎ترتیب 55/62870 و 29/122502 ریال برآورد گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش آگاهی افراد در مورد اهمیت محیط‏زیستی پارک مورد بررسی، منجر به افزایش قابل توجه تمایل به ‎پرداخت بازدیدکنندگان برای بازدید از پارک،  جهت حفاظت از این اکوسیستم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیستم، شماره سه، پاییز 97

                                                                

 

بررسی نقشآموزشدرحفاظت ازمحیط‎‎‎زیست

(مطالعه موردی: پارک شیرین شهرستان کرمانشاه)

 

معصومه منصوری[1] *

Masoomehmansoori91@gmail.com

 ضیاءالدین باده‏یان[2]

محمد پشاآبادی[3]

 

تاریخ دریافت:2/3/94

تاریخ پذیرش:10/9/94

 

چکیده

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از پارک شیرین بررسی گردید.

روش بررسی: داده‏های مورد نیاز با استفاده از  مجموع 200 پرسش‎نامه به دست آمد.  سه بروشور آموزشی در مورد اکوسیستم پارک شیرین و اهمیت آن در حفظ حیات بشر تهیه گردید. سپس این بروشورها بین 100 نفر از بازدید کنندگان برای مطالعه ارائه شد و  به 100 نفر دیگر نیز به عنوان گروه شاهد هیچ بروشور و توضیحی ارائه نشد. سپس به روش ارزش‎گذاری مشروط و برآورد تابع رگرسیونی لوجیت اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میان دو گروه تفکیک شده، تفاوت معنی‎داری در تمایل به پرداخت جهت حفاظت از محیط‎زیست پارک شیرین وجود دارد. تابع لوجیت نیز نشان داد که آموزش در گروه دوم اثر معنی‎داری بر تمایل به‏ پرداخت افراد جهت حفاظت از این اکوسیستم دارد، به‎طوری که با افزایش هر بروشور حاوی اطلاعات جدید، احتمال افزایش تمایل به پرداخت 013/0 واحد افزوده می‎شود. تمایل به پرداخت ماهانه هر فرد جهت حفاظت از این اکوسیستم، در گروه اول و دوم به‎ترتیب معادل 14453 و 23423 ریال و تمایل پرداخت سالانه هر خا نوار در گروه اول و دوم به‎ترتیب 55/62870 و 29/122502 ریال برآورد گردید.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، افزایش آگاهی افراد در مورد اهمیت محیط‏زیستی پارک مورد بررسی، منجر به افزایش قابل توجه تمایل به ‎پرداخت بازدیدکنندگان برای بازدید از پارک،  جهت حفاظت از این اکوسیستم خواهد شد.

واژه­های کلیدی: روش ارزش‎گذاری مشروط، پارک شیرین، آموزش، پرسش‎نامه.

 

 

J.Env. Sci. Tech., Vol 20, No.3, Autumn, 2018

 

 

 


Investigating the effect of education on environment conservation (Case study: Shirin Park, Kermanshahcity)

 

Masoumeh Mansouri [4]*

Masoomehmansoori91@gmail.com

Ziaedin Badehian [5]

Mohammad Pashabadi [6]

 

 

Date Received: May 23, 2015

Admission Date:December 1, 2015

 

Abstract

Background and Objective: In this study, the effect of education on increasing the individuals’ willingness for the conservation of Shirin Park in Kermanshah city has been investigated.

Method: The required data were collected using 200 questionnaires. Also, three different informative brochures about the ecosystem of Shirin Park and its crucial role in human life were handed to 100 people as an intervention group. The control group also included 100 people. Data were analyzed using the contingent valuation method (CVM) and Logit function.

Findings: Results show a significant difference between the two groups in their willingness to pay (WTP) for conservation of Shirin Park environment. Estimation of the Logit model showed that educational intervention has a significant effect on individuals’ WTP for the conservation of this ecosystem. By adding to the brochures with new information, the probability of willingness to pay increases by 0.013 units. Monthly individuals’ WTPs for conservation of the environment in the control and intervention groups were estimated as 14453 and 23423 Rials, respectively. Annual WTPs for each household were estimated as 62870.55 and 122502.29 Rials in the mentioned groups.

Discussion and Conclusion: According to the results, increase of people’s information about the importance of Shirin Park would lead to a considerable increase in the visitors’ WTP for conservation of this ecosystem.

 

Key words: Conditional valuation, Shirin Park, Education, Logit model, Questio.

 

 

مقدمه


امروزه حفاظت از محیط‎‎زیست جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار ضروری است و در این راستا، مشارکت افراد جهت نیل هرچه سریع‎تر و مناسب‎تر به این اهداف نیز ضروری خواهد بود (1). مطالعات متعددی به‎ویژه در خارج از کشور، در زمینه محافظت از محیط‎زیست و تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از محیط‎‎زیست انجام گرفته است. از آن‎جا که برای بیشتر خدمات محیط‌زیستی و اجتماعی فراهم شده با اکوسیستم‌های طبیعی بازاری وجود ندارد، رایج‌ترین رهیافت مبتنی بر بازار فرضی، ارزش‎گذاری منافع محیط‌زیستی به صورت مشروط است (2). این روش برای نخستین بار در سال 1958 در ایالات متحده امریکا برای تعیین ارزش تفرجی پارک ملی و از آن پس در دهه 1970 در اروپا استفاده شد (3، 4، 5 و 6). در دهه 1990 برای اولین بار روش ارزش‎گذاری مشروط[7]در کشورهای در حال توسعه برای ارزش‎گذاری کالاهای عمومی نظیر دسترسی به پارک، آب سالم و زمین ‌منظرهای زیبا مورد استفاده قرار گرفت (3). روش ارزش‎گذاری مشروط در حال حاضر به‌طور وسیعی در ارزش‎گذاری‌ها و تحلیل اقتصادی خدمات و مواهب محیط‌زیستی استفاده می‌شود. این وسعت به‏کارگیری مدیون دو عامل است: اول این‌ که، این روش نیازمند پرسش‎گری چشمگیری است، اما مانند سایر روش‏ها به نهاده‌های اطلاعاتی زیادی نیازمند نیست و به‎طور نسبی استفاده از آن آسان است. دوم این‌که به‎طور نظری این روش را می‌توان برای ارزش‎گذاری تمامی انواع ارزش‏ها اعم از مصرفی و غیرمصرفی که برای آن‎ها بازاری وجود ندارد، به‎کار برد (7 و 2). کاستانزا و همکاران (1997)، با استفاده از ارزش‎گذاری مشروط ارزش خدمات اکوسیستمی و اکولوژیکی، 17 اکوسیستم مختلف جهان را مورد بررسی قرار داده و ارزش تفریحی جنگل‌های گرمسیری و معتدله را به‌ترتیب برابر 112 و 36 دلار در هکتار برآورد کردند (8). با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط، ارزش حفاظتی پارک بوریویلی در هند برای هر خانوار به طور متوسط و به صورت ماهانه 5/7 ریال برآورد شد (9). در همین راستا لی و هان ارزش حفاظتی و مصرفی درسطح پنج پارک ملی در کره­ جنوبی را حدود 11 دلار برای هر خانوار در هر سال برآورد کردند و برای محاسبه این مساله از روش ارزش‎گذاری مشروط و نحوه تمایل به پرداخت افراد استفاده شد (10). ارزش حفاظتی زیستگاه ساحلی رودخانه گارون فرانسه به‎وسیله روش ارزش‎گذاری مشروط با الگو های توبیت، خطی، نیمه‏لگاریتمی و هکمن دو مرحله‏ای به ترتیب برابر با 66، 67، 13، 133 فرانک به دست آمد و مشخص شد که سطح تحصیلات و محل سکونت افراد در تمایل به پرداخت بیش از عوامل دیگر مؤثر است (11). در زیستگاه فینبوس آفریقای جنوبی ارزش وجودی تنوع زیستی با استفاده از روش ارزش‎گذاری مشروط و پرسش‎نامه با سوال­های باز 1/9 میلیون دلار تعیین شد (12). چن و همکاران (2004)، مطالعاتی به منظور ارزیابی منافع ناشی از کاربری گردش‎گری طبیعت در یک منطقه ساحلی شرق جزیره ژیامن چین به روش هزینه سفر انجام دادند و جمع ارزش برای این ساحل و مکان‎های تفرج‎گاهی مرتبط با آن بیش از 53 میلیون دلار آمریکا در ماه تخمین زده شد (13). نتایج مطالعات بروویر، جین و همکاران و جانسون و بالتودون (2006)، نشان داد که از بین عوامل اجتماعی مختلف، جنسیت افراد بازدیدکننده مؤثرترین عامل در تمایل به پرداخت افراد است (16 و 15، 14). نتایج یک تحقیق در ارتباط با گردش‎گاه­های جنگلی و مطالعات مربوط به آن در شرق اروپا با استفاده از روش هزینه سفر نشان داد که میانگین سود عایدی برای هر یک از ساکنان محلی به ازای ورود گردش‎گران به داخل منطقه، 122 دلار در یک دوره ماهانه می‎باشد. هم‎چنین تمایل به پرداخت مردم برای حفاظت از پارک مدسپ و جنگل بارانی آتلانتیک در برزیل با روش ارزش‎گذاری مشروط، برابر 548/2113 دلار در سال یا 39/60 دلار برای هر هکتار در سال جهت حفاظت از پارک تخمین زده شد. از طرفی نتایج نشان داد که ارزش نگه‎داری این پارک مهم‎ترین هدف برای تمایل به پرداخت مردم است و این اهمیت حفاظت با سطح درآمد رابطه مثبت دارد (17). در مطالعه‏ای دیگر فلمینگ ارزش تفریحی دریاچه و پارک جنگلی مکنزی و جزیره فریبر در استرالیا را با روش هزینه سفر منطقه­ای 8/31 و 4/191 میلیون دلار برآورد کرد. در این مطالعه هیچ یک از متغیرهای دموگرافیک نظیر سن، درآمد و تحصیلات معنی­دار شناخته نشدند (18). با کاربرد روش ارزش‎گذاری مشروط، رینسدوتیر و همکاران (2008) نشان دادند که متوسط تمایل به پرداخت افراد به عنوان ورودی برای پارک ملی اسکافتافل و آبشار گولفوس ایرلند به ترتیب 508 و 333 میلیون کرون ایسلند می‏باشد (19). آن‎ها درآمد، نگرش نسبت به محیط‎زیست، تعداد بازدید قبلی، محل اقامت، سابقه پرداخت ورودی، سن و تحصیلات را از عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت معرفی کردند (19). در ایران مجنونیان (1995)، به ارزش‎گذاری دو بوستان تهران پرداخت. وی تقاضای افراد را برای استفاده از بوستان و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تقاضای بازدیدکنندگان، مورد بررسی قرار داد. از مهم‎ترین نمونه‎های دیگر این مطالعات می‎توان به برآورد ارزش حفاظتی پارک ملی گلستان با استفاده از تمایل به پرداخت افراد توسط امیرنژاد و خلیلیان (2007)، تعیین ارزش قتصادی سالانه هر هکتار از پارک نبوت کرج در مطالعه دشتی و سهرابی (2008)، تعیین ارزش اقتصادی پارک ساعی در تهران توسط امامی‎میبدی و قاضی (2008)، هم‎چنین تخمین ارزش حفاظتی درخت گز در فهمیان روستای کندوان آذربایجان شرقی در بررسی خسروی و صبوحی (2011) اشاره نمود (24 و 23 ،22 ،21 ،20). در میان اماکن دیدنی شهر کرمانشاه، پارک شیرین به‌دلیل موقعیت آن و قرارگیری در مرکز شهر و دارا بودن امکانات و امنیت بیشتر هم‎چنین به‎دلیل جایگاه تاریخی آن در ذهن مردم به‎خاطر داشتن تندیس زنی که در جنگ تحمیلی با شجاعت تمام به دفاع می‏پردازد نسبت به سایر پارک‏های این شهر، دارای قدمت بیشتری می‎باشد و بازدیدکنندگان بسیاری روزانه از این مکان تفریحی دیدن می‏کنند. در این تحقیق، با توجه به رضایت‏مندی مردم از این مکان و جایگاه آن نسبت به سایر تفرجگاه‏ها و پارک‏های طبیعی شهرستان کرمانشاه و زوال تدریجی اکوسیستم طبیعی و دست کاشت پارک شیرین، در نتیجه نبود بازار و رایگان پنداشتن خدمات محیط‌زیستی آن، نقش آموزش در افزایش تمایل افراد به حفاظت از محیط‎زیست این پارک بررسی شد.

مواد و روش‏ها

منطقه مورد مطالعه                                                                                   

پارک شیرین با مساحت 10 هکتار در مرکز شهرستان کرمانشاه بین عرض جغرافیایی ۳۳ تا ۳۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۵ تا ۴۷ درجه شرقی قرار گرفته است. این گزینش به آن دلیل بوده است که محدوده انتخاب شده در برگیرنده عمده جمعیت استفاده‎کننده از ارزش‎های گردش‎گاهی ومحیط‎زیستی این پارک است.

روشتحقیق

در این تحقیق، جامعه آماری جهت برازش بهتر الگوی مورد نظر و به‎دلیل گستردگی آن (شامل همه افرادی که مستقیم و غیرمستقیم از منافع پارک بهره‎مند می‎شوند)، به دو گروه طبقه‎بندی شد. به‎‏منظور دستیابی به حداکثر ضریب دقت جهت نمونه‏هایی که دارای درجه بالایی از ویژگی‏های جامعه آماری بوده و هم‎چنین به‎جهت این‎که نتایج به‎دست آمده از آن قابل تعمیم به کل جامعه باشد، از فرمول عمومی Cohcran (1997) استفاده شده است. تعداد پرسش‎نامه لازم برای هر گروه مورد آزمون برای انجام این مطالعه 96 ‎عدد تشخیص داده شد که در کل هر بار 100 پرسش‎نامه تکمیل شد. علت آن احتمال ناقص بودن برخی پاسخ‏ها و رسیدن به حد نصاب لازم بود. در نهایت جهت دستیابی به هدف مطالعه، تعداد 200 پرسش‎نامه به روش تصادفی تکمیل گردید و در این راستا سه بروشور آموزشی در مورد پارک شیرین و اهمیت آن در حفظ حیات ارائه شد، به‎طوری که به 100 نفر از افراد (گروه اول)، بروشورهای آموزشی ارائه نگردید و  به 100 نفر دوم ارائه شد. از گروهی که بروشورها در اختیار آن‎ها قرار گرفت، خواسته شد تا پس از مطالعه این 3 بروشور به سؤالات پرسش‎نامه پاسخ دهند. سپس رفتار گروه دوم با عرضه این بروشورها به آن‎ها با گروه شاهد مقایسه شد و میزان تمایل به‎پرداخت در سطوح مختلف در هر یک از این گروه‎ها اندازه‎گیری گردید. در نهایت اطلاعات به‎دست آمده تجزیه و تحلیل شده و میزان تمایل به‎‎پرداخت ماهانه و سالانه افراد و هم‎چنین خانوارهای مورد بررسی جهت حفاظت از اکوسیستم پارک برآورد گردید.

در این مطالعه، مصاحبه با افرادی انجام شد که از نظر درآمدی مستقل بودند (افراد بالای 25 سال سن) تا در هنگام مواجه‏شدن با مبالغ پیشنهادی، به راحتی بتوانند تصمیم‏گیری نمایند (Chen et al., 2004). پرسش‎نامه‏ها در ایام مختلف هفته، طی ماه‏های اسفند 1392 تا شهریور 1393 در بین بازدیدکنندگان واقع در نقاط مختلف پارک توزیع گردید. سردی بیش از اندازه هوا در فصل زمستان و حضور محدود افراد در پارک دلیل انجام مطالعه در ماه‏های ذکر شده برای تکمیل پرسش‎نامه بود. به‎طوری که اطلاعات به دست آمده برای محاسبه ارزش حفاظتی منطقه در ماه‏های مذکور  کفایت آمار جمع‏آوری‎شده برای انجام محاسبات را تصدیق می‏کرد و تعمیم نتایج را به کل سال ممکن می‏ساخت.

روش ارزش‎گذاری مشروط یکی از ابزارهای استاندارد و انعطاف‏پذیر برای اندازه‏گیری ارزش‏های غیرمصرفی و ارزش‏های مصرفی غیربازاری منابع محیط زیستی‏ است. این روش ابتدا توسط سیریاسی - وانتروپ[8] پیشنهاد شد، ولی دیویس[9] برای اولین بار به طور تجربی از آن استفاده کرد. روش ارزش‎گذاری مشروط تلاش می‏کند تا تمایل به پرداخت افراد را تحت حالت‏های بازار فرضی معین تعیین نماید. برای اندازه‏گیری تمایل به پرداخت[10] افراد از پرسش‎نامه انتخاب دوگانه دو بعدی[11] استفاده شد. در این روش، ابتدا پاسخ‎دهندگان در مواجهه با این سؤال که آیا حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک هستند تحت یک موقعیت بازار فرضی فقط پاسخ بلی یا خیر می‏دهند. سپس براساس جواب فرد به سؤال اول، پیشنهاد دیگری مورد پرسش قرار می‏گیرد (25). بنابراین یک پرسش‎نامه انتخاب دوگانه دو بعدی برای مصاحبه و استخراج میزان تمایل به پرداخت افراد برای تعیین ارزش تفریحی طراحی‎ شده تا برای پاسخ‎گویان اطلاعات صحیح و کافی را فراهم آورد و آن‎ها را از موقعیت بازار فرضی کاملاً آگاه سازد. شکل پرسش‎نامه دوگانه دو بعدی در بررسی ارزش‎گذاری مشروط، دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دو بعدی است که به یک الگوی کیفی انتخابی نیاز دارد. معمولاً الگوهای رگرسیونی لاجیت و پروبیت برای روش‏های انتخاب کیفی مورد استفاده قرار می‎گیرند. در این مطالعه الگوی رگرسیونی لاجیت به شکل زیر مورد استفاده قرار گرفته و تمایل به پرداخت برای استفاده گردش‎گری را نشان می‎دهد که در آن Y عنوان ورودی از پارک شیرین است. اگر فرد حاضر به پرداخت مبلغی برای ورودی باشد  Y= 1و در غیر این صورت  Y=0خواهد بود. متغیرهای توضیحی این الگو رگرسیونی در برگیرنده سن به سال X1 ، سطح تحصیلات به کلاس X2، درآمد کل به میلیون ریال در ماه X3، متغیر مجازی جنسیت به صورت مرد عدد یک و زن عدد صفر X4، تعداد افراد خانوار به نفر X5 ، مبلغ ورودی به عنوان پیشنهاد 10000 و 20000 و 40000، X6 و  متغیر مجازی شغل به صورت افراد دارای شغل با درآمد مشخص و دایمی برابر یک و سایرین برابر صفر X7  است.

(1)

Y= α+ ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 + ß6X6 + ß7X7

برای تعیین الگوی اندازه‎گیری میزان تمایل به پرداخت، فرض شده که فرد پیشنهاد پرداخت برای ارزش گردش‎گری را براساس بیشینه‏سازی مطلوبیت خود تحت شرایط زیر می‏پذیرد یا آن را به‎طور دیگری رد می‏کند:

(2)

 

که در آن U مطلوبیت غیر مستقیم اکتسابی فرد، X3  و X6 به ترتیب درآمد فرد، مبلغ پیشنهادی و S بیان‎گر ویژگی های اجتماعی اقتصادی فرد می باشد.  و  نشانه‎ی متغیرهای تصادفی با میانگین صفر است که به‎طور یکنواخت و مستقل توزیع شده اند. تفاوت مطلوبیت  می‎تواند به صورت زیر بیان شود:

(3)

 

احتمال این‎که فرد یک پیشنهاد از پیشنهادها ( X6 ) را بپذیرد، براساس الگوی لاجیت به صورت زیر بیان می‏شود:

 

(4)

 

که ()F تابعتوزیعتجمعی بااختلافلجستیک استاندارد است و بعضی از  متغیرهای اجتماعی- اقتصادی از جمله درآمد، مبلغ پیشنهادی، سن، جنسیت، اندازه خانوار، شغل و تحصیلات افراد بازدیدکننده در این تحقیق را شاملمی‏شود. q و g ، b ضرایبقابل برآورد شده‏ایهستند که پیش‏بینیمی‏شود b £ 0، g > 0، q > 0  باشند. برای محاسبه تمایل به پرداخت سه روش وجود دارد: روش اول متوسط تمایل به پرداخت است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال‎گیری عددی در محدوده صفر تا بینهایت استفاده می‎شود. روش دوم متوسط تمایل به پرداخت کل است که برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال‎گیری عددی در محدوده -∞ تا +∞  به‎کار می‏رود و روش سوم متوسط تمایل به پرداخت قسمتی (بریده شده ) است و از آن برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال‎گیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم استفاده می‎گردد. از میان این سه روش، روش سوم بهتر است زیرا این روش، ثبات و سازگاری محدودیت ها با تئوری، کارایی آماری و توانایی جمع شدن را حفظ می‎کند (1). به‎همین دلیل متوسط تمایل به پرداخت قسمتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پارامترهای مدل لوجیت با استفاده از روش حداکثر درست‏نمائی (راستنمائی) که رایج‏ترین روش برای تخمین مدل لوجیت است برآورد می‏شود. در این بررسی مقدار انتظاری WTP به‎وسیله انتگرال‏گیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین پیشنهاد (A) به صورت رابطه (5) محاسبه می‏گردد.

 

(5)

 

 

 

که (WTP)E مقدار انتظاری  WTPو  عرض از مبدأ تعدیل شده می‏باشد که جمله اجتماعی- اقتصادی به جمله عرض از مبدأ اصلی () اضافه شده  است رابطه (6).

(6)

 

مدل‏های لوجیت ممکن است به اشکال لگاریتمی یا خطی برآورد شوند. در این مطالعه از مدل لوجیت خطی به منظور محاسبه متوسط تمایل به پرداخت استفاده شد (1). درضمن برای تجزیه و تحلیل آماری متغیرها، تخمین پارامترهای مدل لوجیت و محاسبات ریاضی به ترتیب از نرم‏افزارهایSPSS 19،SHAZAM 10  وMATLAB  استفاده شده است.

نتایج

ویژگی‎های اقتصادی و اجتماعی گروه آزمون یعنی گروهی که بروشورهای آموزشی به آن‎ها ارائه گردید و گروه شاهد مطابق جداول (1) و (2) است.

 

جدول 1= ویژگی‏های اجتماعی - اقتصادی گروه شاهد

Table 1. Characteristics of socio - economic in the contrl group

متغیرها

میانگین

انحرف از میانگین

کمترین (25 سال)

بیشترین

سن پاسخ­گویان

95/38

07/13

8

70

درآمد ماهانه پاسخ‎دهندگان (ریال)

3680000

1500000

1000000

6000000

درآمد ماهانه خانوار (ریال)

12170000

10388970

2000000

40000000

تعداد افراد خانوار

35/4

43/1

2

12

               مأخذ: یافته‎های تحقیق

 

جدول 2- ویژگی‏های اجتماعی - اقتصادی گروه آزمون

Table 2. Social Features - economic in the experimental group

متغیرها

میانگین

انحرف از میانگین

کمترین (25 سال)

بیشترین

سن پاسخ گویان

23/37

77/12

6

75

درآمد ماهانه پاسخ‎دهندگان(ریال)

3721000

1400000

1500000

6200000

درآمد ماهانه خانوار (ریال)

13110000

11378960

3000000

62000000

تعداد افراد خانوار

23/5

33/2

2

8

               مأخذ: یافته‎های تحقیق


وضعیت شغلی و آموزشی در دو گروه مطابق جدول‏های (3) و
(4) آمده است:      

 

 

جدول3- طبقهبندیگروه شاهدبراساسشغل

Table 3. Classification of control group based on job

شغل

بیکار

خانه دار

محصل

 

دانشجو

بازنشسته

کارمند

آزاد

جمع

تعداد

1

17

4

8

9

34

27

100

درصد

1

17

4

8

9

34

27

100

                         مأخذ: یافته‎های تحقیق

جدول4- طبقهبندیگروه آزمونبراساسشغل

Table 4. Classification of experimental group based on job

شغل

بیکار

خانه دار

محصل

 

دانشجو

بازنشسته

کارمند

آزاد

جمع

تعداد

0

11

5

9

7

33

35

100

درصد

0

11

5

9

7

33

35

100

                        مأخذ: یافته‎های تحقیق

 


توزیع فراوانی بازدیدکنندگان براساس سطح تحصیلات در جداول (5 و 6) آمده است. در گروه آزمون اغلب بازدیدکنندگان تحصیلاتی معادل دیپلم (52 درصد) و زیر دیپلم (10 درصد) داشتند و اغلب آن‎ها دارای تحصیلات دانشگاهی (38 درصد) بودند. اغلب بازدیدکنندگان گروه شاهد تحصیلاتی معادل دیپلم (52 درصد) و زیر دیپلم (10 درصد) داشتند و اغلب آن‎ها دارای تحصیلات دانشگاهی (38 درصد) بودند.      

 


جدول5-توزیعفراوانیافراد گروه شاهد براساسسطحتحصیلات

Table 5. The frequency distribution the control group based on the level of education

سطح سواد

بی‏سواد

کمتراز دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و بالاتر

جمع

تعداد

1

9

38

14

31

7

100

درصد

1

9

38

14

31

7

100

 مأخذ: یافته‎های تحقیق

 

 

جدول 6-توزیعفراوانیافراد گروه مورد آزمونبراساسسطحتحصیلات

Table 6. The frequency distribution the experimental group based on the level of education

سطح سواد

بی‏سواد

کمتراز دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و بالاتر

جمع

تعداد

0

10

30

11

37

12

100

درصد

0

10

30

11

37

12

100

مأخذ: یافته‎های تحقیق


برای محاسبه تمایل به پرداخت افراد سه مبلغ ۱۰۰۰۰ ، 20000 و 40000 ریالی در قالب سؤالات از نوع دوگانه ‎دو بعدی به افراد هر دو گروه پیشنهاد داده شد. در گروه شاهد 31 درصد از بازدیدکنندگان مبلغ پیشنهادی 2۰۰۰۰ ریال در ماه را جهت حفاظت پارک پذیرفتند و 69 درصد مبلغ پیشنهادی را نپذیرفتند. هنگامی که پیشنهاد پایین‏تر (10۰۰۰ ریال در ماه) ارائه شد 10 درصد پیشنهاد دوم را نپذیرفتند و بیان کردند پیشنهاد پایین‏تری مطرح شود، در حالی‏که 59 درصد آن را پذیرفتند. آن دسته از پاسخ‎گویان که پیشنهاد 20000 ریال را پذیرفتند در گروه پیشنهاد بالاتر قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخت 40000 ریال در ماه برای حفاظت هستند؟ که در این میان، 16 درصد پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و 15 درصد دیگر این پیشنهاد را پذیرفتند. به‏ طور کلی، 90 درصد از پاسخ‏دهندگان حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت بودند و 10 درصد هیچ تمایلی به پرداخت برای حفاظت نداشتند. در گرو آزمون نتایج نشان داد که 71 درصد از بازدیدکنندگان مبلغ پیشنهادی 2۰۰۰۰ ریال در ماه را جهت حفاظت پارک پذیرفتند و 29 درصد مبلغ پیشنهادی را قبول نکردند. هنگامی که پیشنهاد پایین‏تر (10۰۰۰ ریال در ماه) ارائه شد، 8 درصد پیشنهاد دوم را نپذیرفتند و بیان کردند پیشنهاد پایین‏تری مطرح شود، در حالی‏که 21 درصد آن را پذیرفتند. آن دسته از پاسخ‎گویان که پیشنهاد 20000 ریال را پذیرفتند، در گروه پیشنهاد بالاتر قرار گرفتند که آیا حاضر به پرداخت 40000 ریال در ماه برای حفاظت هستند؟ که در این میان، 26 درصد پیشنهاد سوم را نپذیرفتند و 45 درصد دیگر این پیشنهاد را پذیرفتند. به‏ طور کلی، 92 درصد از پاسخ‏دهندگان حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت بودند و 10 درصد هیچ تمایلی به پرداخت برای حفاظت نداشتند. در این بررسی ابتدا برآورد مدل لوجیت در گروه شاهد انجام شد، با توجه به جدول (7)، متغیرهای میزان پیشنهاد، سن، تحصیلات، بعد خانوار، درآمد خانوار و رضایت از امنیت، بر تمایل افراد برای پرداخت قیمت ورودی ارزش حفاظتی تاثیرگذار است. هم‎چنین، متغیرهای جنسیت و رضایت از فضای تفریحی با وجود این که دارای علامت مورد انتظار بود، ولی از لحاظ آماری معنی‎دار نشدند. بنابراین، به علت رعایت اختصار و نیز تاکید بر متغیرهای اثرگذار در مطالعه از نمایش آن‎ها در جدول­ (7) خودداری شد. الگوهای لاجیت و ضریب­های برآورد شده­ی اولیه، فقط علایم تاثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان می دهد، ولی تفسیر مقداری ندارد در این حالت از اثر نهایی و کشش وزنی استفاده می­شود.

در جدول (7) علامت منفی قابل انتظار ضریب برآورد شده­ی متغیر پیشنهاد نشان می­دهد که در سناریوی بازار فرضی احتمال ((بله)) برایWTP  هم گام با افزایش قیمت پیشنهادی کاهش می­یابد. با توجه به کشش وزنی متغیر پیشنهاد، با ثابت بودن شرایط دیگر، افزایش یک درصدی قیمت پیشنهادی احتمال پذیرش قیمت ورودی را معادل 25 واحد کاهش می­دهد. هم‎چنین، با توجه به اثر نهایی این متغیر، افزایش یک ریال در مبلغ پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ ورودی را کاهش خواهد داد. ضریب برآوردی درآمد که علامت مثبت مورد انتظار داشت و از نظر آماری نیز معنی دار شد، نشان دهنده­ی افزایش احتمال، همراه با افزایش درآمد است. بنابراین بر اساس کشش وزنی متغیر درآمد، درصورت ثابت بودن سایر عوامل موثر، افزایش 1 واحد در درآمد پاسخ‏دهندگان احتمال پذیرش مبلغ ورودی را بیش از 44 واحد افزایش می­دهد. هم‎چنین براساس اثر نهایی افزایش یک ریال در درآمد هر خانوار، احتمال پذیرش مبلغ ورودی افزایش خواهد یافت.

براساس محاسبات میزان متوسط WTP حاصل از توابع لاجیت برای ارزش‎گذاری معادل با 14453 ریال برای هر فرد برآورد گردید. با توجه به میانگین بعد خانوار، هر خانواده حاضر است 55/62870 ریال از درآمد ماهانه­ی خود را به‎عنوان قیمت ورودی جهت حفاظت از منطقه پرداخت نماید.

 

 


جدول7- نتایجمدللاجیتارزشحفاظتیپارک شیرین برای گروه شاهد

Table 7. The results of logit models shirin park preservation value for the control group

متغیر

ضریب ها

ارزش آماره ه T

اثر نهایی

کشش وزنی تجمعی

ضریب ثابت

73/3

23/4

-

23/1

پیشنهاد

0003/0-

74/2-

025/0-

51/0-

سن

054/0-

48/4-

013/0-

66/0-

تحصیلات

27/0

75/2

025/0

43/0

بعد خانوار

46/0-

53/5-

11/0-

74/0-

درآمد

18/0

76/1

044/0

17/0

رضایت از امنیت

88/0

23/4

21/0

14/0

53151/0

McFadden R-Squre

87153/0

Percentage of right prediction

4845/82

Likelihood ratio test

66/268-

Log likelihood

مأخذ: یافته‎های تحقیق

 

 

 

در گروه آزمون، که در آن سه بروشور حاوی اطلاعاتی در مورد اهمیت حفظ اکوسیستم پارک، گونه‎های خاص یا نادر گیاهی و هم‎چنین زیبایی منطقه به افراد عرضه گردید، نتایج مدل لوجیت گروه آزمون در جدول 8 نمایش داده شده است. همان‎طوری که ملاحظه می‎کنید، در این گروه نیز، با افزایش مقدار پیشنهاد، احتمال پذیرش مبالغ جهت حفاظت از محیط‎‎زیست پارک کاهش یافته، به‎طوری که با افزایش یک واحد در میزان متغیر پیشنهاد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی، 12 واحد کاهش خواهد یافت. در این‎جا این رابطه منفی در سطح یک درصد به‎خوبی معنی‎دار است.

 

 

جدول8- نتایجمدللاجیتارزشحفاظتیپارک شیرین برای گروه مورد آزمون

Table8. logit model results park preservation value for the experimental group

متغیر

ضریبها

ارزش آماره T

اثر نهایی

کشش وزنی تجمعی

ضریب ثابت

43/3

64/8-

-

58/0-

پیشنهاد

0012/0-

49/1-

012/0-

47/0-

سن

048/0-

48/4-

011/0-

66/0-

تحصیلات

18/0

72/3

075/0

34/0

بعد خانوار

28/0-

13/7-

21/0-

62/0-

درآمد

25/0

76/2

063/0

23/0

رضایت از امنیت

32/0

19/3

33/0

16/0

آموزش

33/0

67/2

75/0

56/0

68584/0

McFadden R-Squre

92532/0

Percentage of right prediction

3214/92

Likelihood ratio test

85/168-

Log likelihood

                            مأخذ: یافته‎های تحقیق

 

در گروه آزمون، همان‎گونه که پیش از این بیان گردید، سه بروشور آموزشی بین افراد مصاحبه شونده توزیع گردید. نتایج نشان داد که به‎طورکلی آموزش نقش مثبت مؤثری بر تمایل افراد نسبت به حفظ محیط‏زیست داشته است، به‎طوری که اثر آموزش در سطح یک درصد به‎خوبی معنی‎دار بوده و بیان‎گر آن است که با افزایش اطلاعات جدید افراد، تمایل آن‎ها برای پرداخت به‎منظور حفاظت افزایش خواهد یافت. همان‎گونه که از آماره کشش‎های برآوردی مشخص است، با افزایش یک درصدی در میزان اطلاعات جدید افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی 56 درصد افزایش خواهد یافت. با ارائه آموزش به افراد تمایل پرداخت آن‎ها جهت حفظ محیط‎‎زیست پارک افزایش قابل توجهی داشته است. با توجه به جدول (8)، متغیرهای میزان پیشنهاد، سن، تحصیلات، بعد خانوار، درآمد خانوار و رضایت از امنیت، بر تمایل افراد جهت پرداخت قیمت ورودی ارزش حفاظتی تاثیرگذار است. هم‎چنین، متغیرهای جنسیت و رضایت از فضای پارک با وجود این که دارای علامت مورد انتظار بود، ولی از لحاظ آماری معنی‎دار نشدند.

در جدول (8)، با توجه به کشش وزنی متغیر پیشنهاد، با ثابت بودن شرایط دیگر، افزایش یک درصدی قیمت پیشنهادی احتمال پذیرش قیمت ورودی را معادل 47 درصد کاهش می‎دهد. هم‎چنین، با توجه به اثر نهایی این متغیر، افزایش یک ریال در مبلغ پیشنهادی، احتمال پذیرش مبلغ ورودی را کاهش خواهد داد. ضریب برآوردی درآمد که علامت مثبت مورد انتظار داشت و از نظر آماری نیز معنی دار شد، نشان دهنده­ افزایش احتمال، همراه با افزایش درآمد است. بنابراین بر اساس کشش وزنی متغیر درآمد، درصورت ثابت بودن سایر عوامل موثر، افزایش 1 درصدی در درآمد پاسخ‏دهندگان احتمال پذیرش مبلغ ورودی را بیش از 23 درصد افزایش می‎دهد.

براساس محاسبات، میزان متوسط WTP حاصل از توابع لاجیت برای ارزش‎گذاری معادل با 23423 ریال برای هر فرد برآورد گردید. با توجه به میانگین بعد خانوار هر خانواده حاضر است 29/122502 ریال از درآمد ماهانه­ی خود را به‎عنوان قیمت ورودی جهت حفاظت از منطقه پرداخت نماید.

بحث و نتیجه‏گیری

با این‎‎‎که ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط می‎‎‎‎‎باشد، نتایج در هر دو گروه نشان می‎‎‎‎‎‎‎‎دهد که مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت استفاده از پارک‎‎‎‎‎های شهری و حفاظت مطبوعیت محیط‎‏زیستی آن هستند، به‎طوری‎‎‎‎‎که بازدیدکنندگان (200 نمونه) در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از پارک شیرین هستند. نتایج همچنین نشان می‎‎‎‎‎دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان از نظر آماری در سطح یک درصد معنی‎‎‎‎‎دار شده‎‎‎اند، مهمترین عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان در هر دو گروه جهت حفاظت از پارک‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ شیرین می‎‎‎‎‎‎باشند. میزان تحصیلات عامل بعدی در تأثیرگذاری بر میزان WTP بازدیدکنندگان می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎باشد، به‎طوری‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎که از نظر آماری معنی‎‎‎‎‎‎دار شده ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎است. با توجه به نتایج به‎دست آمده از این پژوهش، درگروه شاهد و گروه آزمون در مورد متغیرهای پیشنهاد، درآمد افراد، سطح تحصیلات و تعداد افراد خانوار نتایج مشابهی حاصل شد. لذا، سیاست‎گذاری‎ در این خصوص در مورد این دو گروه مشترک خواهد بود. در این مورد، توزیع مناسب درآمد وسیاست‎های حمایت درآمدی به‏ویژه از افراد کم درآمد، منجر به پرداخت بیشتر این افراد جهت حفاظت از پارک مورد مطالعه خواهد شد. به‎طور کلی یکی از عوامل مهم در عدم تمایل به‎ پرداخت افراد برای کالاهای غیر بازاری نظیر محیط‎زیست، سطوح درآمدی پایین می‎باشد. در واقع از آن جا که منافع حاصل ازسرمایه گذاری در حفظ محیط‎‎زیست در بلند مدت نمود یافته و به صورت ریالی نیز برآورد نمی شود، تمایل افرادی که دارای درآمد پایین و معیشتی هستند برای مشارکت در این سرمایه‎گذاری بسیار کم خواهد بود. با افزایش سطوح تحصیلات افراد، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادی افزایش یافت. لذا، ارتقاء سطوح تحصیلی افراد و تلاش در جهت بهبود وضعیت آموزشی، منجر به افزایش اهمیت حفظ محیط‎زیست منطقه و افزایش تمایل به‎پرداخت افراد خواهد شد.

به‎طور کلی و با در نظر گرفتن نتایج، چنانچه تعداد دفعات بازدید از پارک افزایش یابد، تمایل افراد به‎پرداخت بابت حفظ آن نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، درصورتی‎که سیاست‎گذاری‎ گردش‎گری به‎خوبی انجام گیرد، آن‎گاه تمایل افراد جهت پرداخت جهت حفظ اکوسیستم پارک افزایش خواهد یافت. برآورد پارامتر مربوط به متغیر آموزش که هدف اصلی این مطالعه بوده است، در گروه دوم نشان داد که نقش آموزش در پذیرش مبالغ پیشنهادی، قابل توجه بوده و چنان‏چه اطلاعات افراد نسبت به فواید و اهمیت پارک افزایش یابد، تمایل آن‎ها به حفظ این اکوسیستم و پذیرش مبالغ پیشنهادی افزایش خواهدیافت. با توجه به نتیجه به‎دست آمده، اگر سیاست‏گذاری‎های محیط‎زیست با آموزش و اطلاع‎رسانی مناسبی همراه گردند، اثری مضاعف خواهند داشت. بنابراین توجه به آموزش و تبلیغات آموزشی به منظور ترغیب افراد به این سمت بسیار حائز اهمیت خواهد بود. ارقام به‎دست آمده از تمایل پرداخت هر یک از گروه‎ها می‎تواند به عنوان مبنایی در سیاست‎های تشویقی و مالیاتی استفاده گردد.

 

Reference

 1. Amirnejhad, H. and Ataee Solout, K., 2011. Economic valuation of environmental resources, The first, Avaye Masih Press, sari, Iran, 432 p. (In Persian).
 2. Heal, G. M., Barbier, E. B, Boyle K. J, Covich, A. P., Gloss, S. P., Hershner, C. H, Hoehn, J. P., Pringle, C. M., Polasky, S., Segerso, K., Schrader- Frechette, K., 2005. Valuing Ecosystem Services. Toward Better Environmental Decision- Making. The National Academies Press, Washington, D. C.
 3. Bateman. J. and Willis, K. G., 1999. Valuing Environmental Preferences Theory and Practice of the Contingent Valuation Method in the US, EU, and Developing Countries. Oxford University Press.        
 4. Hanemann, W. M., 1994. Valuing the environment through contingent valuation. Journal of Economic Perspectives, 8(4): 19-43.
 5. Dahlberg, A., 1974. Geografisk rorlighet: Sociala och economiska effecter (Geographic mobility: social and economic effect) Department of economic. University of Umea Sweden (in Swedish).
 6. Bohm, P., 1972. Estimating demand for public goods. An experiment. 3: 111- 30. European Economic Review.
 7. Spash, C. L., 2005. Economics of the environment and development. (Ed) Pushpam Kumar, Ane Book Publication, New Delhi.
 8. Costanza, R., Degroot, R., Grass, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., Oneil, R. V and Paruelo, J., 1997. The value of the world ecosystem services and natural capital. Nature. 387: 60- 253.
 9. Hadker, N., 1997. Willingness-to-pay for Borivil National park: evidence from a contingent valuation. Ecological Economics, 21: 105-122.
 10. Lee, C. and Han, S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resource using a contingent valuation method, Tourism Managemen: 23:531-540.
 11. Amigues, J., Boulatoff, C. and Desaigues, B., 2002. The benefits and costs of riparian analysis habitat preservation: A willingness to accept / willingness to pay contingent valuation approach. Ecological Economics. 43: 17-31.
 12. Turpie, J. K. 2003. The Existence Value of Biodiversity in South Africa: How Interest, Experience, Knowledge, Income and Perceived Level of Threat Influence Local Willingness to Pay. Ecological Economics, 46: 199-216.
 13. Chen, W., Hong, H., Liu, Y., Zhang, L., Hou, X. and Raymond, M., 2004. Recreation demand and economic value: An application of travel cost method for Xiamen Island. China Economic Review, 15: 398-406.
 14. Brouwer, R. 2006. Do stated preference methods stand the test of time? A test of the stability of contingent values and models for health risks when facing an extreme event; Ecological Economics 399-406.
 15. Jin J., Wang, Z and Ran, S. 2006. Comparison of contingent valuation and choice experiment in solid waste management program in Macao; Ecological Economics 57, 430-441.
 16. Johnson, N. L. and Baltodano, M. E., 2004. The economics of community watershed management: Some evidence from Nicaragua; Ecological Economics 49, 57-71.
 17. Asheim, G. B. 2000. Green National Accounting: Why and How? Environment and Development, Economics, Vol. (5) 25-48.
 18. Fleming, C. M. and Cook, A. 2008. The recreational value of Lake McKenzie, Fraser Island: An application of the travel cost method. Tourism Management, 29: 1197-1205.
 19. Reynisdottir, M., Song, H. and Agrusa, J. 2008. Willingness to pay entrance fees to natural attractions: An Icelandic case study. Tourism Management. 29:1076– 1083.
 20. Majnounian, H. 1995. Debates about parks, green spaces and outdoor recreations Tehran, Iran: Tehran Parks.
 21. Amirnejad, H. and Khalilian S., 2007. Estimation of the Golestan National Park's Preservation Value using the willingness to pay individuals, 6th Iranian Agricultural Economics Conference, Mashhad. (In Persian)
 22. Dashti, G. H. and Sohrabi, F., 2008. Estimated recreational value of Park of prophets of Karaj with Using Contingent Valuation Method, Journal of Natural Resources Faculty, Volume 61, Issue 4, pp. 932-921.
 23. Imami-Mibodi, A. and Ghazi, M., 2008. Estimation of recreational value of Saii park in Tehran with Using Contingent Valuation Method. Iranian Journal of Economic Research, No. 36, pp. 202-187.
 24. Khosravi, M. and Sabouhi, M., 2011. Estimation of Protective Value of Fahlian River Margin Trees Using Conditional Valuation Method, Journal of Environmental Science, Vol. 8, No. 4, pp. 25- Venkatachalam, L., 2003. the Contingent Valuation Method, A Review. Environmental Impact Assesssment Review, 24: 89- 124.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 1-  دانشجوی دکتری جنگل‎شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان *(مسوول مکاتبات).

2- استادیار گروه جنگل‎داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

[3]- کارشناسی ارشد رشته جنگل‎داری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان

1- M.Sc. Student, Department of Forestry, Faculty of Agricultural, University of Lorestan, Iran. *(Corresponding Author)

2- Assistant Professor, Department of Forestry, Faculty of Agricultural, University of Lorestan, Iran.

3- M.Sc. Student, Department of Forestry, Faculty of Agricultural, University of Lorestan, Iran.

[7] -Contingent Valuation Method (CV)

1- Ciriacy- Wantrup

2- Davis

3- Willingness To Pay (WTP)

4- Double-bounded Dichotomous Choice

 1. Amirnejhad, H. and Ataee Solout, K., 2011. Economic valuation of environmental resources, The first, Avaye Masih Press, sari, Iran, 432 p. (In Persian).
 2. Heal, G. M., Barbier, E. B, Boyle K. J, Covich, A. P., Gloss, S. P., Hershner, C. H, Hoehn, J. P., Pringle, C. M., Polasky, S., Segerso, K., Schrader- Frechette, K., 2005. Valuing Ecosystem Services. Toward Better Environmental Decision- Making. The National Academies Press, Washington, D. C.
 3. Bateman. J. and Willis, K. G., 1999. Valuing Environmental Preferences Theory and Practice of the Contingent Valuation Method in the US, EU, and Developing Countries. Oxford University Press.        
 4. Hanemann, W. M., 1994. Valuing the environment through contingent valuation. Journal of Economic Perspectives, 8(4): 19-43.
 5. Dahlberg, A., 1974. Geografisk rorlighet: Sociala och economiska effecter (Geographic mobility: social and economic effect) Department of economic. University of Umea Sweden (in Swedish).
 6. Bohm, P., 1972. Estimating demand for public goods. An experiment. 3: 111- 30. European Economic Review.
 7. Spash, C. L., 2005. Economics of the environment and development. (Ed) Pushpam Kumar, Ane Book Publication, New Delhi.
 8. Costanza, R., Degroot, R., Grass, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., Oneil, R. V and Paruelo, J., 1997. The value of the world ecosystem services and natural capital. Nature. 387: 60- 253.
 9. Hadker, N., 1997. Willingness-to-pay for Borivil National park: evidence from a contingent valuation. Ecological Economics, 21: 105-122.
 10. Lee, C. and Han, S. 2002. Estimating the use and preservation values of national parks tourism resource using a contingent valuation method, Tourism Managemen: 23:531-540.
 11. Amigues, J., Boulatoff, C. and Desaigues, B., 2002. The benefits and costs of riparian analysis habitat preservation: A willingness to accept / willingness to pay contingent valuation approach. Ecological Economics. 43: 17-31.
 12. Turpie, J. K. 2003. The Existence Value of Biodiversity in South Africa: How Interest, Experience, Knowledge, Income and Perceived Level of Threat Influence Local Willingness to Pay. Ecological Economics, 46: 199-216.
 13. Chen, W., Hong, H., Liu, Y., Zhang, L., Hou, X. and Raymond, M., 2004. Recreation demand and economic value: An application of travel cost method for Xiamen Island. China Economic Review, 15: 398-406.
 14. Brouwer, R. 2006. Do stated preference methods stand the test of time? A test of the stability of contingent values and models for health risks when facing an extreme event; Ecological Economics 399-406.
 15. Jin J., Wang, Z and Ran, S. 2006. Comparison of contingent valuation and choice experiment in solid waste management program in Macao; Ecological Economics 57, 430-441.
 16. Johnson, N. L. and Baltodano, M. E., 2004. The economics of community watershed management: Some evidence from Nicaragua; Ecological Economics 49, 57-71.
 17. Asheim, G. B. 2000. Green National Accounting: Why and How? Environment and Development, Economics, Vol. (5) 25-48.
 18. Fleming, C. M. and Cook, A. 2008. The recreational value of Lake McKenzie, Fraser Island: An application of the travel cost method. Tourism Management, 29: 1197-1205.
 19. Reynisdottir, M., Song, H. and Agrusa, J. 2008. Willingness to pay entrance fees to natural attractions: An Icelandic case study. Tourism Management. 29:1076– 1083.
 20. Majnounian, H. 1995. Debates about parks, green spaces and outdoor recreations Tehran, Iran: Tehran Parks.
 21. Amirnejad, H. and Khalilian S., 2007. Estimation of the Golestan National Park's Preservation Value using the willingness to pay individuals, 6th Iranian Agricultural Economics Conference, Mashhad. (In Persian)
 22. Dashti, G. H. and Sohrabi, F., 2008. Estimated recreational value of Park of prophets of Karaj with Using Contingent Valuation Method, Journal of Natural Resources Faculty, Volume 61, Issue 4, pp. 932-921.
 23. Imami-Mibodi, A. and Ghazi, M., 2008. Estimation of recreational value of Saii park in Tehran with Using Contingent Valuation Method. Iranian Journal of Economic Research, No. 36, pp. 202-187.
 24. Khosravi, M. and Sabouhi, M., 2011. Estimation of Protective Value of Fahlian River Margin Trees Using Conditional Valuation Method, Journal of Environmental Science, Vol. 8, No. 4, pp. 25- Venkatachalam, L., 2003. the Contingent Valuation Method, A Review. Environmental Impact Assesssment Review, 24: 89- 124.