بررسی و ارزیابی ایمنی زمین بازی کودکان در پارک‌های شهری اصفهان (مطالعه موردی: پارک‌های شهری حاشیه زاینده‌رود از پل وحید تا پل غدیر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

10.22034/jest.2018.23499.3263

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش جمعیت، مشکلات ایمنی جوامع شهری نیز افزایش می‌یابد، این دسته از مشکلات، تمامی گروه‌های سنی را به درجات مختلف تهدید می‌کند. بر همین اساس مدیران شهری برای کسب موفقیت بایستی تمامی گروههای سنی و جنسی را موردتوجه قرار دهند. به عبارت دیگر همهی شهروندان در برنامه‌ریزیهای شهری بایستی مورد توجه قرار گیرند. در این میان گروه‌های آسیبپذیر از جمله کودکان نیاز به توجه بیشتری دارند. در محیط‌های شهری یکی از مهم‌ترین فضاهایی که در برگیرندهی کودکان و فعالیت‌های آنها می‌باشد، پارک‌ها و محوطه‌های بازی کودکان است، زمین‌های بازی، فضاهای هیجان‌انگیزی برای کودکان است که در آنجا مهارت‌های حرکتی و اجتماعی را کشف می‌کنند و توسعه می‌دهند. کودکان در این فضاها آزادانه و آسوده از وسایل استفاده می‌کنند و نیازهای آنها از جهات مختلف برآورده خواهد شد. پارک‌های شهری در هر حد و مقیاس، از فضاهای سبز همسایگی گرفته تا پا رک‌های شهری و منطقه‌ای، به‌نوعی، محیط کار و فعالیت کودکان تلقی می‌شوند و انتظار می‌رود که ایمنی و امنیت در این فضاها و تجهیزات بازی مستقر در آنها در سطحی مطلوب و پایدار نگه داشته شود تا کاربران این تجهیزات، دچار آسیب‌های مرتبط با محیط نشوند. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی ایمنی زمین بازی کودکان در پارک‌های شهری اصفهان (مطالعه موردی: پارک‌های شهری حاشیه زاینده‌رود از پل وحید تا پل غدیر) می‌باشد.
روش بررسی: نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام‌شده، 372 نفر (والدین) با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه موردمطالعه قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده‌ها از ...

کلیدواژه‌ها

موضوعات