اثرگرمایش جهانی برتغییرات درجه روزهای رشد گیاهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه ازاد علوم تحقیقات

10.22034/jest.2018.20901.2997

چکیده

گرمایش جهانی و بحث تغییر اقلیم ناشی از فعالیت‌های بشر یکی از مشکلات و معضلات عمده محیط زیستی است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از محافل علمی و سیاسی جهان را به خود جلب کرده است.یکی از اثرات گرمایش جهانی تغییرات طول دوره رشد گیاهان و به عبارتی تغییر در میزان درجه روز رشد گیاهان می باشد.هدف از این پژوهش واکاوی اثرات گرمایش جهانی بر تغییرات روند و شیب روند درجه روز مورد نیاز رشد گیاهان است.جهت شبیه سازی دما از پایگاه داده EH5OM استفاده شد. داده های این پایگاه از تاریخ 2015 تا 2050 و تحت سناریو A1 B ، پنل بین المللی تغییر اقلیم اجرا شدند.در مرحله بعد داده های مدل در نسخه چهارم مدل اقلیم منطقه ای ریز مقیاس شد.دمای هوا روزانه ریزمقیاس شده با ابعاد 27/0*27/0 درجه طول و عرض جغرافیایی که حدوداً نقاطی با ابعاد 30*30 کیلومتر مساحت ایران را پوشش می دهند. ابعاد یاخته ها 2140*13140می‌باشد که سطرها بیانگر روز و ستون ها یاخته(سلول ) می باشند.درجه روز رشد گیاهان با استانه دمایی 10 درجه ، بر روی یاخته هامحاسبه و پس از استخراج جمع ماهانه درجه روز رشد ،میزان روند وشیب روند آن ها با استفاده از آزمون ناپارامتری کندال و شیب سن محاسبه ونقشه های آن ترسیم گردید.نتایج نشان داد که درجه روز رشد گیاهان در ماه های آوریل می و ژوئن در بیش از 90 درصد وسعت کشور دارای روندی افزایشی است. بیشترین گستره مکانی روند مثبت درجه روز رشد گیاهان نیز مربوط به ماه های مذکور می باشد. روند منفی این فراسنج نیز در ماه های اکتبر ونوامبر درسواحل شمالی،دشت مرکزی و باریکه شمال شرق نمایان است.بیشترین شیب روندمثبت به میزان 4-2 درجه روز در دهه و بیشترین شیب روند منفی میزان 2- 4-درجه روز گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات