بررسی چگونگی تأثیرپذیری روند انتخاب جایزه جهانی معماری پایدار مبتنی بر شاخص های اصلی پایداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران

2 استادیار گروه شهرسازی ، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 استاد مدعو،گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهرکرد. دانشگاه آزاداسلامی،شهرکرد، ایران

10.22034/jest.2018.23081.3219

چکیده

زمینه و هدف:
جایزه جهانی معماری پایدار بزرگ‌ترین جایزه موردقبول جامعه جهانی درزمینه‌ی پایداری در معماری است که هرساله به پنج معمار مطرح در این زمینه داده می‌شود و نشان از ایده‌های فکری برتر در این عرصه می‌باشد. ازآنجایی‌که آشنایی با شاخصه های بین المللی پایداری در معماری و روند تحول آن‌ها در آثار معماری می‌تواند جهت‌گیری‌های اصلی درزمینه معماری پایدار را آشکار کند در پژوهش حاضر باهدف شناخت این موضوع، سه مشخصه معماری پایدار به‌عنوان اهداف اصلی معماری پایدار درروند اهدای بزرگ‌ترین جایزه جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
روش بررسی: در این مقاله ابتدا با روش تحلیل زمینه‌ای، وجود و عدم وجود هر سه مشخصه موردقبول معماری پایدار در روند اهدای جوایز از سال 2007 تا سال 2016 بررسی شده است و در ادامه رویکرد جهانی نسبت به هر یک از سه مشخصه تحلیل شدند. نهایتا با بررسی نمودار رگرسیون ، روند جهت‌گیری‌های در آینده به‌صورت تقریبی پیش‌بینی شده است.
بحث و نتایج: نتایج حاصل از وجود هر سه مشخصه در انتخاب جوایز برتر در این زمینه، تغییر جهت به سمت انتخاب پروژه-هایی با هر سه ویژگی معماری پایدار را از سال 2011 تا اکنون نشان داده است و همچنین در تحلیل نمودار رگرسیون پراکندگی، از یک سو روند رو به افزایش توجه به‌ چرخه حیات و صرفه جویی در مصرف منابع در انتخاب پروژه های برتر شناسایی شد و از سویی دیگر روند رو به کاهش توجه به طراحی بر اساس نیازهای انسانی مشخص شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات