بررسی چگونگی تأثیرپذیری روند انتخاب جایزه جهانی معماری پایدار مبتنی بر شاخص های اصلی پایداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد،ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 استاد مشاور ، استادیار گروه معماری ، دانشکده مهندسی معماری .دانشگاه آزاد واحد رودهن.

10.22034/jest.2018.23081.3219

چکیده

زمینه و هدف:جایزه جهانی معماری پایدار بزرگ‌ترین جایزه موردقبول جامعه جهانی درزمینه­ی پایداری در معماری است که هرساله به پنج معمار مطرح در این زمینه داده می‌شود و نشان از ایده‌های فکری برتر در این عرصه می‌باشد. ازآنجایی‌که آشنایی با شاخصه های بین المللی پایداری  در معماری و روند تحول آن‌ها در آثار معماری می‌تواند جهت­گیری­های اصلی درزمینه معماری پایدار را آشکار کند در پژوهش حاضر باهدف شناخت این موضوع، سه مشخصه معماری پایدار به‌عنوان اهداف اصلی معماری پایدار درروند اهدای بزرگ‌ترین جایزه جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
روش بررسی: در این مقاله ابتدا  با روش تحلیل زمینه‌ای، وجود و عدم وجود هر سه مشخصه موردقبول معماری پایدار در روند اهدای جوایز  از سال 2007 تا سال 2016 بررسی شده است  و در ادامه رویکرد جهانی نسبت به هر یک از سه مشخصه تحلیل شدند. نهایتا با بررسی نمودار رگرسیون ، روند جهت‌گیری‌های در آینده به‌صورت تقریبی پیش‌بینی شده است.
بحث و نتایج: نتایج حاصل از وجود هر سه مشخصه در انتخاب جوایز برتر در این زمینه، تغییر جهت به سمت انتخاب پروژه­هایی با هر سه ویژگی معماری پایدار را  از سال 2011 تا اکنون  نشان داده است  و همچنین در  تحلیل نمودار رگرسیون پراکندگی، از یک سو روند رو به  افزایش توجه به‌ چرخه حیات و صرفه جویی در مصرف منابع در انتخاب پروژه های برتر شناسایی شد  و از سویی دیگر  روند رو به کاهش توجه به طراحی بر اساس نیازهای انسانی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و دوم، شماره چهار، تیر  ماه 99

 بررسی چگونگی تأثیرپذیری روند انتخاب جایزه جهانی معماری پایدار مبتنی بر  شاخص های اصلی پایداری

 

مریم فرهادیان [1]

سینا رزاقی اصل[2]*

s.razzaghi@srttu.edu         

کاوه شکوهی دهکردی[3]

تاریخ دریافت:23/09/95

تاریخ پذیرش: 09/12/96

چکیده

زمینه و هدف:جایزه جهانی معماری پایدار بزرگ‌ترین جایزه موردقبول جامعه جهانی درزمینه­ی پایداری در معماری است که هرساله به پنج معمار مطرح در این زمینه داده می‌شود و نشان از ایده‌های فکری برتر در این عرصه می‌باشد. ازآنجایی‌که آشنایی با شاخصه های بین المللی پایداری  در معماری و روند تحول آن‌ها در آثار معماری می‌تواند جهت­گیری­های اصلی درزمینه معماری پایدار را آشکار کند در پژوهش حاضر باهدف شناخت این موضوع، سه مشخصه معماری پایدار به‌عنوان اهداف اصلی معماری پایدار درروند اهدای بزرگ‌ترین جایزه جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

روش بررسی: در این مقاله ابتدا  با روش تحلیل زمینه‌ای، وجود و عدم وجود هر سه مشخصه موردقبول معماری پایدار در روند اهدای جوایز  از سال 2007 تا سال 2016 بررسی شده است  و در ادامه رویکرد جهانی نسبت به هر یک از سه مشخصه تحلیل شدند. نهایتا با بررسی نمودار رگرسیون ، روند جهت‌گیری‌های در آینده به‌صورت تقریبی پیش‌بینی شده است.

بحث و نتایج: نتایج حاصل از وجود هر سه مشخصه در انتخاب جوایز برتر در این زمینه، تغییر جهت به سمت انتخاب پروژه­هایی با هر سه ویژگی معماری پایدار را  از سال 2011 تا اکنون  نشان داده است  و همچنین در  تحلیل نمودار رگرسیون پراکندگی، از یک سو روند رو به  افزایش توجه به‌ چرخه حیات و صرفه جویی در مصرف منابع در انتخاب پروژه های برتر شناسایی شد  و از سویی دیگر  روند رو به کاهش توجه به طراحی بر اساس نیازهای انسانی مشخص شد.

واژه­های کلیدی: جایزه جهانی معماری پایدار، صرفه‌جویی در مصرف منابع، طراحی برای انسان، بازگشت به چرخه حیات

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 22, No.4,June, 2020

 

 


Investigating How the Selection Process of the World Sustainable Architecture Award Is Based on the Main Indicators of Sustainability

 

Maryam Farhadian[4]

Sina Razaghi asl [5]*

s.razzaghi@srttu.edu

Kaveh Shikoohi dehkordi[6]

Accepted: 2018.02.28

Received: 2016.12.13

Abstract

Background and Objective: The World Award for Sustainable Architecture is the largest award accepted by the international community in the field of sustainability in architecture, which is given annually to five prominent architects in this field and shows the best intellectual ideas in this field. Since familiarity with international characteristics of sustainability in architecture and their evolution in architectural works can reveal the main orientations in the field of sustainable architecture, in the present study, in order to recognize this issue, three characteristics of sustainable architecture as the main goals of sustainable architecture in the largest donation process. World Awards have been reviewed and analyzed.

Methods: In this paper, first, the presence and absence of all three acceptable characteristics of sustainable architecture in the award process from 2007 to 2016 have been investigated by the method of contextual analysis, and then the global approach to each of the three characteristics has been analyzed. Finally, by examining the regression diagram, the future orientation trend is approximately predicted.

Results and Discussion: The results of all three characteristics in the selection of top awards in this field have shown a change in the direction towards the selection of projects with all three characteristics of sustainable architecture from 2011 to now, and also in the analysis of scatter regression diagram, on the one hand, the trend Increasing attention to life cycle and saving resources was identified in the selection of top projects, and on the other hand, the trend is

Decreased attention to design was identified based on human needs.

Key words: The Process of Selecting World Award for Sustainable Architecture, Conserve Resources, Human Design, Designed to Return to the Cycles of Nature

 

 

 


مقدمه

 

همواره جوایز معماری نشان از تفکر­های برتر در حیطه تاریخی و جغرافیایی است (1). از سال 1993 رویکرد نزدیکی معماری و پایداری به دلایل بسیاری ازجمله تغییرات اقلیمی و کاهش روزافزون منابع انرژی و آسیب‌های ناشی از فعالیت بشر به محیط مطرح شد (2) (3). در ابتدای مطرح‌شدن این رویکرد در جوایز معماری نگاه به‌صورت نگاه مدیریت اقتصادی بوده ، چراکه مفهوم از پایداری، پایداری اقتصادی یعنی غلبه انسان بر محیط به‌جای حفظ محیط‌زیست استنباط شده بود. تا این‌که از اواخر سال 1994 این نگاه به یک نگاه اکولوژیکی تغییر کرد (4) نگاهی که چارلز کی برت و سوزان هاگان و بسیاری از متخصصین این زمینه بر آن اتفاق‌نظر داشته‌اند (2). امروزه نیز معماری پایدار بر تمام ایده­های معماری امروزی سایه انداخته است و شمول زیر مجموعه هایی ازجمله پایداری از منظر بوم‌شناختی و اجتماعی و اقتصادی  را در بر گرفته است .(5) این سه زیر مجموعه به‌صورت شش اصل : 1- حفاظت از انرژی 2-کار با اقلیم 3-کاهش استفاده از منابع 4-احترام به کاربران 5- احترام به سایت و 6-کل‌گرایی مطرح شده­اند. این شش اصل نیز در سه شاخصه اصلی پایداری از جمله 1- مدیریت منابع انرژی 2- طراحی باقابلیت بازگشت به چرخه زندگی 3-طراحی برای انسان نمود کرده اند (6) (7)به عبارت دیگرطراحی پایدار باید پوشش‌دهنده تمامی نیازهای انسانی باشد (8) جامعه بین المللی جهت تشویق معماران به رعایت این سه شاخصه اصلی پایداری در معماری و همگانی نمودن آن­ها به‌عنوان یک ایدئولوژی واحد ، هر ساله جوایز معماری بی‌شماری در این زمینه به معماران برجسته اهدا می‌نماید که برترین ان­ها، جایزه جهانی معماری پایدار [7] است که هدف آن رسیدن به پایداری جهانی درزمینه­های فرهنگی، مدیریت منابع و شناسایی راهکارهای نوین با کمترین آسیب به محیط‌زیست  است. (9) این جایزه به‌عنوان بزرگ‌ترین جایزه درزمینه­ی معماری پایدار از سال 2007 توسط انجمن جانا رودین[8] پایه گذاری شده است و کم‌کم مؤسسات بین‌المللی مانند موسسه بناهای تاریخی در تروکادرو پاریس[9] و سازمان یونسکو از سال 2011 جز حامیان این پروژه شده اند. امروزه این جایزه توسط صندوق لوکوس، پروژه‌هایی با نوآوری‌هایی در درزمینه معماری پایدار و نوسازی را شناسایی و  آن­ها را  توسط کمیته تحقیقات استراتژی شهری یونسکو  [10] حمایت می‌کند. (10) این جایزه که محورهای اصلی خود را در پی پاسخ به مسائل فرهنگی زیست‌محیطی و مدیریت منابع قرار داده، هرساله به 5 معمار زنده دنیا با تفکرات خلاق در­زمینه معماری اهدا می‌شود.   پژوهش حاضر با بررسی وجود شمول سه مؤلفه معماری پایدار در روند انتخاب پروژه های منتخب در طی سال های اهدای آن سمت گیری جهانی را در این زمینه تحلیل نموده است و در خلال تحقیق به این پرسش پاسخ میدهد که امروزه رویکرد انتخاب جوایز معماری پایدار نسبت به مشخصه‌های اصلی معماری پایدار به چه سمتی جهت یافته است؟

اهداف موردنظر در این پژوهش عبارت‌اند از:

- شناخت  پروژه‌های برتر معماری پایدار و معماران آن‌که مفتخر به کسب جایزه جهانی معماری پایدار بودند.

-آشنایی با روند تحول جهت‌گیری معماری پایدار نسبت به سه مشخصه آن ازنقطه‌نظر متخصصین این امر با اهدای جوایز تشویقی به معماران.

روش پژوهش

 در این تحقیق فرض شده است که روند  انتخابی جایزه جهانی معماری پایدار نسبت به سه مشخصه اصلی معماری پایدار از سال اول اهدای این جایزه تا اکنون متفاوت بوده است لذا در این پژوهش که یک تحلیل زمینه ای است ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای پیرامون اسناد موجود در هرسال از اهدای این جایزه، پروژه‌های برتر شناسایی شدند[11].(11،12و 13) در ادامه ازآنجایی‌که ماهیت اصلی این پژوهش، تحلیل تفاوت رویکردهای اهدای جوایز نسبت به سه مشخصه:1- صرفه‌جویی در مصرف منابع، 2- طراحی برای انسان و 3- طراحی بر اساس بازگشت به چرخه حیات به عنوان شاخصه های مورد قبول جامعه جهانی در زمینه معماری پایدار است اطلاعات‌پایه پیرامون تک‌تک پروژه‌های منتخب از اسناد معتبر این جوایز استخراج و سپس تحلیل شدند؛ ازآنجایی‌که این داده‌های تماماً با استناد به خود کتابچه‌های جوایز برتر معماری پایدار و سخنرانی‌های برندگان این جوایز در روزهای اهدای جایزه و پژوهش­های انجام گرفته در این زمینه بوده لذا این داده‌ها دارای اعتبار درونی بوده و همچنین ازاین‌جهت که منابع استفاده‌شده به‌عنوان سندهای مکتوب و یا اسناد غیر مکتوب معتبر قابل‌دسترس می‌باشند هر پژوهشگر دیگری این پژوهش را در هر زمان و مکان دیگری پیرامون این تحلیل‌ها انجام دهد به نتایج دست‌کم یکسان خواهد رسید.

پیرامون روند پژوهش حاضر نیز ابتدا سه ویژگی معماری پایدار
به‌عنوان سه مشخصه اصلی پروژه‌ها به‌منظور دریافت این جایزه به‌صورت تک‌تک در هر یک از پروژه­ها با مراجعه به منابع موجود از جمله کتابچه های نشر یافته رسمی جوایز پس از برگزاری مراسم اهدای جوایز و مقالات و کتاب ها  نگاشته شده پیرامون آن­هاو همچنین گزارش های مکتوب پیرامون آن ها بررسی شده اند  و در نهایت  جهت گیری اهدای جوایز تا سال 2016 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

 

یافته ها

در این پژوهش همان گونه که پیش­تر مطرح شد ابتدا سه مولفه معماری پایدار در پروژه های منتخب با مراجعه به منابع مکتوب مورد بررسی قرار گرفت. به این صورت که ابتدا پس از شناخت پروژه های برتر ، وجود و عدم وجود ویژگی­های طراحی بر اساس نیاز انسانی، طراحی بر اساس صرفه جویی در مصرف منابع و طراحی بر  اساس بازگشت به چرخه حیات به عنوان مولفه های حایز اهمیت شناسایی شد که در این خصوص از  کتابچه های رسمی و منابع مکتوب پیرامون چرایی انتخاب این پروژه ها استفاده شد و نتایج زیر حاصل شد.

 

 

 

 

 

 


جدول 1-تحلیل وجود و عدم وجود سه مشخصه معماری پایدار در پروژه‌های منتخب جایزه جهانی معماری پایدار از سال 2007 تا 2016

Table 1- Analysis of the existence and absence of three characteristics of sustainable architecture in the selected projects of the World Award for Sustainable Architecture from 2007 to 2016

سال دریافت جایزه

پروژه یا پروژه‌های منتخب

وجود ویژگی طراحی بر اساس نیازهای انسان در آثار معمار

وجود ویژگی طراحی بر اساس صرفه‌جویی در مصرف منابع در آثار معمار

وجود ویژگی طراحی بر اساس بازگشت مواد به چرخه حیات در آثار معمار

سال دریافت جایزه

پروژه یا پروژه‌های منتخب

وجود ویژگی طراحی بر اساس نیازهای انسان در آثار معمار

وجود ویژگی طراحی بر اساس صرفه‌جویی در مصرف منابع در آثار معمار

وجود ویژگی طراحی بر اساس بازگشت مواد به چرخه حیات در آثار معمار

2007

کتابخانه محیط زیستی (13)

-

 

ü        

 

-

 

2012

30ساختمان­ در حضر الموت (34)

ü        

 

ü        

 

-

 

2007

مرکز ارتباطات اتریش (14)

-

 

ü        

 

-

2012

مرکز گردشگری در پاریس  (35)

-

 

ü       3

ü        

2007

مساکن بومی - اقلیمی (15)

ü        

 

ü        

 

-

 

2012

غرفه­ای  در بند امیر (36)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2007

سالن کنسرت تبدیلی (16)

-

-

 

ü        

 

2012

صومعه و استراحتگاه بودایاییان (36)

ü        

 

-

 

ü        

 

2007

آکادمی هنرهنگ ژو [12](17)

ü        

 

-

 

ü        

 

2012

یتیم‌خانه روستانی نوبو[13] (36)

 

ü        

 

ü        

 

-

مجموع

 

2

3

2

 

 

4

4

3

2008

گنبد، یک مسکن اجتماعی (18)

ü        

 

ü        

 

ü        

2013

بازسازی صومعه اقامتی پرتغال (37)

-

 

-

 

ü        

2008

اصلاح محله زاغه‌نشین شیلی(19)

ü        

 

-

 

-

 

2013

ساختمان‌های اقلیمی کوچک در کولالالمپور (37)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2008

استودیو روستایی اکرو (20)

ü       )

-

 

-

2013

بازسازی مجموعه روستایی البورد (37)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2008

ایستگاه قطار ان بی اس (21)

-

 

ü        

 

ü       -

 

 

2013

خانه‌ای مدولار در سن انتنیو (37)  

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2008

احیای منطقه کیپ تاون(22)

ü        

 

-

 

-

 

2013

بازسازی منطقه تجاری بروکسل (37)

ü        

 

ü        

 

-

 

مجموع

 

4

2

2

 

 

4

4

4

2009

موسسه جنگلداری و تحقیقات طبیعت آی ان بی (23)

 

ü        

 

-

 

2014

طراحی شهری انسان‌محور در انگلستان(38)

ü        

 

-

 

-

 

2009

مرکز طراحی لینز (24)

-

 

ü        

 

-

 

2014

خانه‌های اجتماعی مکزیک  (39)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2009

مرمت مدرسه گاندو (25)

ü        

ü        

ü        

 

2014

پروژه شهر سبز نیوزلند (39)

-

 

ü       )

ü        

2009

پناهگاه‌هایی با مواد ماسونری در نروژ (26)

-

 

ü       )

ü       -

 

2014

پروژه فانوس در جنوب جمهوری چک(39)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2009

خانه‌های کوشکی بمبئی  (27)

-

 

ü        

ü       -)

2014

طرح جامع جزیره بورنیو هلند (39)

ü        

 

ü        

 

ü        

مجموع

 

2

5

3

 

 

4

4

4

2010

کودکستان الپرووینر (26)

ü        

 

ü        

 

-

 

2015

خانه‌های بازیافتی بروسلس (40)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2010

موسسه فناوری کاناگوا ژاپن (27)

ü        

 

-

 

ü        

 

2015

مدینه فاضله شیلی (41)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2010

مسکن مدافع محیط‌زیست (26)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2015

معماری تغییردهنده در اسپانیا (42)

-

 

-

 

ü        

2010

مرکز بین‌المللی اپرا (28)

-

 

ü        

 

ü       -

 

2015

معماری مداخله­گرانه- پروژه شهر(43)

-

 

ü        

 

-

2010

مسکن‌ منفعل خورشیدی (29)

-

ü        

-

2015

طراحی در برابر حوادث تایوان (44)

ü        

ü        

 

ü        

 

مجموع

 

3

4

3

 

 

3

4

4

2011

باغ منظرتاریخی اورشلیم (30)

-

 

ü        

 

-

 

2016

خانه‌های ارزان مرکز شهر تایلند (44)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2011

مرکز گردشگری زمین‌گرمایی جزیره ریکیاویک (30)

ü        

 

ü        

 

-

 

2016

احیای روستای ورین سویس (44)

-

 

ü        

 

 

 

2011

موسسه آموزش‌ مدرن بنگلادش (31)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2016

احیای سنت ساخت‌وساز ژاپنی در ساختمان‌های توکیو (44)

ü        

 

ü        

 

ü        

 

2011

سکونت‌گاه‌های غیررسمی (32)

ü        

 

-

 

ü        

 

2016

ساختمان‌های سه پوسته مدولار (45)

-

ü        

 

ü        

2011

اپل مرگ در جاده اینکاها (33)

-

 

-

 

ü        

 

2016

بازسازی ساحل شرقی دوربان(46)

ü        

 

ü        

 

ü        

مجموع

 

3

3

3

 

 

3

5

5

مجموع سال ها

 

 

 

 

 

 

32

38

33

منبع :نویسنده ، لازم به تذکر است منبع پیرامون وجود و عدم وجود هر یک از مولفه ها در کنار هر پروژه رفرنس دهی شده است

Source:author

 

 

سپس به‌منظور شناسایی وجود تمام سه عامل اصلی معماری پایدار در روند انتخاب پروژه های منتخب  با مراجعه به داده های استخراج شده از جدول 1 ، نمودار پراکندگی تعداد پروژه‌هایی که همه­ی سه ویژگی معماری پایدار  با همدیگر به‌عنوان دلایل انتخاب آن‌ها مطرح‌شده بود ، ترسیم شد. (نمودار 1)


 


 

 

 

نمودار 1-تعداد پروژه‌هایی که هر سه شاخصه معماری پایدار دلیل انتخاب آن­ها برای دریافت جایزه جهانی معماری پایدار بوده (منبع نویسنده)

Graph 1- The number of projects that  all three of the characteristics of sustainable architecture have been their choice reason  for receive the Global Architecture Award )Source:author(

 

 

در ادامه مجدداً مطابق با داده‌های استخراج شده از جدول 1، نمودار تعداد پروژه های منتخب که سه ویژگی معماری پایدار به صورت تک تک به عنوان دلایل انتخاب آن­ها در تمام سال های اهدای جایزه جهانی معماری پایدار بوده است شناسایی شد. در نهایت جهت تشخیص روند افزایش ویا کاهشی
 پروژه هایی منتخب شده به دلیل هر یک از این مولفه ها و پیش بینی جزیی این روند، نمودار رگرسیون متحرک نسبت به متوسط داده­ها[14]  توسط نرم افزار Excel  به صورت تک تک در نمودار های مجزا ترسیم شد.(نمودار 2 و 3 و 4 و 5)

 

نمودار 2-پراکندگی داده‌های  تعداد پروژه های انتخابی از سال 2007 تا 2016 که  هر یک از این سه مشخصه معماری پایدار دلیل انتخاب آن ها بوده است  (منبع نویسنده)

Graph 2: Dispersion of data on the number of selected projects from 2007 to 2016 that  all three of the characteristics of sustainable architecture have been their choice reason to receive the Global Architecture Award)Source:author(

 

 

 


 

نموار 3-نمودار رگرسیون پیش‌بینی انتخاب پروژهای برتر که به نیازهای انسانی توجه کرده‌اند (منبع نویسنده)

Graph 3- Regression Chart Predict the selection of superior projects which have focused on human needs )Source:author(

 

 

نمودار 4-نمودار رگرسیون پیش‌بینی انتخاب پروژهای برتر که به صرفه­جویی در مصرف منابع توجه کرده‌اند ( منبع نویسنده)

Graph 4- Regression Chart Predict the selection of superior projects which have focused on Saving resources)Source:author(

 

 

نمودار 5-نمودار رگرسیون پیش‌بینی انتخاب پروژهای برتر که  به بازگشت به چرخه حیات توجه کرده‌اند (منبع نویسنده)

Graph 5- Regression Chart Predict the selection of superior projects which have focused on return to the life cycle )Source:author(


بحث و نتایج

 

همان‌گونه که از نتایج یافته‌های نمودار 1 پیرامون  تعداد پروژه‌های انتخابی به هر یک از سه دلیل معماری پایدار استنباط شد، تفاوت‌هایی در رویکرد انتخاب پروژه‌های برتر از آغاز تا اکنون وجود داشته به‌نحوی‌که در سال‌های آغازین اهدای جوایز، بیشتر انتخاب پروژه‌ها بر یکی از شاخصه­های پایداری در معماری تمرکز داشته‌اند و در هرسال از 5 پروژه انتخاب‌شده حداکثر تنها یک پروژه به دلیل هر سه ویژگی انتخاب‌شده‌اند. ولی از سال 2011 تا اکنون بیشتر تمایلات متخصصین پایداری به انتخاب پروژه هایی با هر سه ویژگی معماری پایدار بوده است به‌نحوی‌که از هر 5 پروژه منتخب حداقل سه پروژه به دلیل جامعیت هر سه ویژگی معماری پایدار انتخاب‌شده‌اند که این نشان از تفاوت رویکردهای انتخاب پروژه‌های برتر از رویکرد جز نگر به رویکرد کل‌نگر بوده است (جدول 1 و نمودار 1) همچنین در تحلیل چگونگی تغییر روند انتخاب پروژه‌های برتر بر اساس سه مولفه پایداری متناسب با پراکندگی داده‌های نمودار 2 ، در سال 2007 بیشترین دلیل انتخاب پروژه­های برتر توجه به صرفه جویی در مصرف منابع بوده است این در حالی است که در سال 2008توجه به به نیازهای انسانی در انتخاب پروژه های، اهمیت بیشتری یافته است اما از سال 2009  مجددا توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی اهمیت خود را باز یافته است.در ادامه در سال 2011 ناگهان توجه به هر سه فاکتور به یک اندازه در انتخاب پروژه‌های برتر مورد توجه بوده­است که این روند به جز سال 2012 که توجه به چرخه حیات کم رنگ تر شده است تا سال 2014 ادامه داشته است این در حالی است که  در سال های 2015 و 2016 در عین حفظ رویکرد جامع‌نگر یعنی حداقل سه پروژه با رعایت تمامی اصول معماری پایدار توجه به نیازهای انسانی در انتخاب هر 5 پروژه کم تر مورد اهمیت بوده است. (نمودار 2)

در یک بررسی کلی از آغاز اهدای جایزه یعنی سال "2007" پروژه­های انتخاب شده به دلایل رعایت طراحی انسانی 32 مورد و توجه چرخه حیات 33 مورد  توجه به صرفه جویی در مصرف منابع 38 مورد بوده است (جدول 1) که درنتیجه بیشتر تمایل به انتخاب پروژه‌هایی بوده که از راهکارهای نوین پیرامون صرفه‌جویی در مصرف منابع از جمله انرژی مانند استفاده از فناوری فتوولتاییک در تولید برق و گرمایش و یا سیستم‌های منفعل خورشیدی و ...استفاده نموده‌اند و بعدازآن تمایل به انتخاب پروژه‌هایی با قابلیت بازگشت به چرخه حیات مانند استفاده از مواد مواد کم‌کربن بوده‌است و در آخر تمایل به انتخاب پروژه‌هایی بر اساس نیاز های انسانی مانند طرح‌های اجتماعی بوده این در حالی است که مطابق با تحلیل نمودار های 3و 4و 5  تمایل به انتخاب پروژه‌هایی با ویژگی طراحی انسانی به یک تلورانس جزیی سال به سال در حال کاهش و تمایل به انتخاب پروژه‌هایی با ویژگی صرفه‌جویی در مصرف منابع با رویکردهای نوین و همچنین قابلیت بازگشت به چرخه حیات در حال افزایش بوده است (نمودار 3 و 4 و 5) که این نشان‌دهنده توجه متخصصین معماری پایداری به دو شاخصه فوق و با اهمیت بودن آن ها نسبت به توجه به نیازهای انسانی است که محتمل است  این به دلیل توجه خاص به شاخصه نیازهای انسانی تا سال 2011 و تکرار دوباره همان ویژگی‌ها در پروژه‌های جدید بدون ایده‌های خلاق تا به اکنون بوده باشد. 

 

.نتیجه گیری کلی و پیشنهاد‌ها:

درنتیجه گیری کلی می‌توان اذعان نمود که رویکردهای متخصصین در انتخاب پروژه‌های معماری برتر در حال تغییر از نگاه جز نگر به نگاه کل‌نگر است به‌نحوی‌که امروزه بیشتر پروژه‌هایی که این جایزه را دریافت می‌کنند ، هر سه شاخصه معماری پایدار را هم‌زمان در پروژه خود دارا هستند از این رو توصیه میشود در کاره ای پایداری مطابق با جهت گیری جهانی هر سه ویژگی در کنار یکدیگر دیده شوند. همچنین از آن­جایی که توجه به نیاز های انسانی به دلیل عدم خلاقیت در ارایه راهکارهای نوین پیرامون این امر به عنوان یک مولفه مهم در انتخاب پروژه های برتر در حال های کمرنگ شدن است دوباره احیای آن با مواردی فراتر از جنبش­های اجتماعی پیشین در کارهای معماران پایدار مورد توجه قرار گیرد  همچنین به دیگر پژوهشگران این حوزه توصیه می‌شود ازآنجایی‌که همیشه این رویکردها در حال تحول می‌باشند دیگر جریان‌های فکری در انتخاب پروژه‌های معماری پایدار را جهت آشنایی با روند انتخاب پروژه‌های برتر معماری پایدار هرساله به‌صورت مجزا و در کل شناسایی کنند و اطلاعات این تحلیل‌ها به‌صورت مکتوب جهت آشنایی با روند این تحولات در اختیار معماران علاقه‌مند به این حوزه معماری قرار گیرد و این شاخصه ها در نظام معماری کشور نهادینه شده و جوایزی با مضامین مشابه معماری پایدار در کشور جهت کمک به معماران داخلی و پیش زمینه آن ها جهت فعالیت های بین المللی بنا نهاده شوند .

 

منابع:

      1.          Owen, C. & Lorrimar-Shanks, J. (2015, April). Framing the Field: The Award for Sustainable Architecture. In Arts (Vol. 4, No. 2, pp. 34-48).

      2.          2-Niaser H, 2016, Architecture and Sustainable Development and Its Relationship with Man and Nature, Art and Architecture Studies, Vol. 4 & 5, Volume 4

      3.          Shokoohi Dehkordi, K., Farhadian, M. (2017). Investigating the effect of Atrium-related Green Roof Cooling and Heating loads on Energy Management in Pedagogical Spaces in Cold Climate. Journal of Environmental Science and Technology, 19(5), 571-583. doi: 10.22034/jest.2017.11396

      4.          National Architecture Awards Jury 1993. Citation for environmental issues. Archit. Aust. 1993, 80:6, 34.

      5.          Brian, A. 2010 Guidelines for Sustainable Architecture. Translating Shahrooz Tehrani No. 3. Mehrzan Publications. 252 pages

      6.          Farhadian, M., Asl, S. R., & Ghamari, H. (2019). Thermal Performance Simulation of Hydroponic Green Wall in a Cold Climate. Int. J. Architect. Eng. Urban Plan29(2), 233-246.

      7.          Drester S(2005), Sustainable Foundations, Ferdowsi University Press, Mashhad, Mashhad Second Volume 50.(in persian)

      8.          Bostan, I. Condrea, P. Burciu, A. & Morariu, A. (2009, February). HRM Motivational Component: Maslow and Alderfer, Contrast Perspectives. In International Conference

      9.          Contal-Chavannes, M. H. & Revedin, J. (2009). Sustainable design: Towards a new ethic in architecture and town planning. Walter de Gruyter.183 0

   10.          10-Jana Revedin, president, 2012, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Agostina Pinon, 20p

   11.          Jana Revedin, president, 2014, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, deputy director, Ifa, 11p

   12.          Jana Revedin, president, 2013, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, directeur adjoint Ifa, 32p

   13.          http://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/la-halle-pajol-poursuit-sa-mue-spectaculaire-deco-quartier-parisien-08-11-2013-23262.html

   14.          http://www.hermann-kaufmann.at/?pid=2&prjnr=00_96

   15.          Steele, J. & Doshi, B. V. (1998). The complete architecture of Balkrishna Doshi: rethinking modernism for the developing world. Super Book House.44p

   16.          http://thefunambulist.net/2012/03/30/architectural-theories-democratic-construction-process-by-patrick-bouchain/

   17.          http://www.arcspace.com/features/amateur-architecture-studio/china-academy-of-art/

   18.           Derakhshani, F. (2012). Appropriating, Reclaiming and inventing identity through architecture. Architectural Design82(6), 28-33.

   19.          Aravena, A. Torrejón, R. Oddó, V. Cerda, J. García-Huidobro, F. Larraín, G. & Emmons, R. (2012). Elemental. ARQ (Santiago), (81), 20-27.

   20.          Pohlman, N. B. (2004). Experience of place: exploring the art of memory: [an honors thesis (HONRS 499)].

   21.          Lehen, N. M. (2009). ECCS European Steel Design Awards 2009. Steel Construction, 2(4).

   22.          http://www.darchitectures.com/carin-smuts-la-participation-constructive-a535.html

   23.          http://behnisch.com/work/projects/0022

   24.           Intrachooto, S. & Hsu, J. (2012). Design Team Member Selection for Successful Implementation of Energy Efficient Innovation in Architectural Projects.10p

   25.           Kéré, D. F. (2012). School in Gando, Burkina Faso. Architectural Design, 82(6), 66-71.

   26.          www.archdaily.com

   27.           Ishigami, J. (2007). Facility of Kanagawa Institute of Technology (Junya Ishigami). SPACE, (479), 68-71.

   28.          http://www.troppo.com.au/things-written/

   29.          http://snohetta.com/project/42-norwegian-national-opera-and-ballet

   30.          http://alchetron.com/Steve-Baer-150783-W

   31.          Treib, M. (2012). From The Garden: Lawrence Halprin and the Modern Landscape. Landscape Journal, 31(1-2), 5-28

   32.          http://blog.icelanddesign.is/5-x-bathing-design/

   33.          Cossío, F. V. (2014). El futuro de la ciudad histórica en el Perú. Rita: Revista Indexada de Textos Académicos, (2), 44-45.

   34.          Jana Revedin, president, 2012, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Agostina Pinon, 20p

   35.          http://www.viavino.fr/architecture.html

   36.          http://www.lastnightihadadream.com/sustainablethinking/2016/iwodzrdvcqsmgpezpeg7uzw1gm891o

   37.          Jana Revedin, president, 2013, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, directeur adjoint Ifa, 32p

   38.          Ramzy, N. S. (2015). Biophilic qualities of historical architecture: In quest of the timeless terminologies of ‘life’in architectural expression. Sustainable Cities and Society, 15, 42-56.

   39.          Jana Revedin, president, 2014, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, deputy director, Ifa, 11p

   40.          https://www.amc-archi.com/photos/les-laureats-du-global-award-2015,1642/bureaux-temporaires-de-rotor.4

   41.          http://www.designboom.com/architecture/place-of-rest-talca-chile-by-macarena-avila-burdiles

   42.          https://www.theguardian.com/cities/2014/aug/18/santiago-cirugeda-guerrilla-architect-spain-seville-financial-crisis

   43.          http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/experts/jan-gehl-making-healthy-cities/

   44.          http://archives.archifest.sg/2009/speaker/patama_roonrakwit

   45.          GION ANTONI CAMINADA, 2015, report Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Auditorium No.2

   46.          terra-award.org/blog/team/patrice-doat/

   47.          AS.Architecture-Studio, 2014, young architecture in africa, paris -vence, 136p

   48.          Patel, H., & Parikh, S. (2016, March). Comparative analysis of different statistical and neural network based forecasting tools for prediction of stock data. In Proceedings of the Second International Conference on Information and Communication Technology for Competitive Strategies (p. 126). ACM.

 

 1- دانشجو دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد." این مقاله بر گرفته از پایان نامه  دکتری اینجانب می باشد".

2- استادیار گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3- استاد مشاور ، استادیار گروه معماری ، دانشکده مهندسی معماری .دانشگاه آزاد واحد رودهن.

1- PhD Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Shahrekord Branch. "This article is taken from my doctoral dissertation."

2-Assistant Professor, Faculty of Architecture and Environmental Design, Iran University of Shahid  Rajaee Teacher training. * (Corresponding Author) and supervisor, Islamic Azad University, shahrekord branch, Iran

3- Assistant Professor,  Faculty of Architecture, Iran University of Islamic Azad University Roudhen branch, Iran

[7]- Global Award for sustainable architecture

-[8] پروفسور آلمانی ودستیار علمی  الدورسی»، موسس بنیاد LOCUS یا بنیاد توسعه پایدار شهری که به عنوان نماینده یونسکو در اتحادیه آموزش و پژوهش معماری فعالیت می نماید

[9]-  Cité de l ́Architecture

[10]-  DF-Suez

-[11] جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی پروژه‌ای برتر معماری پایدار بوده و نمونه‌ها شامل تمام 50 پروژه دریافت‌کننده‌ی جایزه جهانی معماری پایدار از سال 2007 تا اکنون است

1-Hang Zhou

[13]- Noh Bo

[14]- Trend line به عنوان نمودار  شناخته شده و قابل اعتبار در زمینه پیش بینی داده های تعدادی  و تحلیل های تکنیکال که توسط نرم افزار excelانجام میگیرد و نتایج آن قابل استناد هستند  (47)

      1.          Owen, C. & Lorrimar-Shanks, J. (2015, April). Framing the Field: The Award for Sustainable Architecture. In Arts (Vol. 4, No. 2, pp. 34-48).
      2.          2-Niaser H, 2016, Architecture and Sustainable Development and Its Relationship with Man and Nature, Art and Architecture Studies, Vol. 4 & 5, Volume 4
      3.          Shokoohi Dehkordi, K., Farhadian, M. (2017). Investigating the effect of Atrium-related Green Roof Cooling and Heating loads on Energy Management in Pedagogical Spaces in Cold Climate. Journal of Environmental Science and Technology, 19(5), 571-583. doi: 10.22034/jest.2017.11396
      4.          National Architecture Awards Jury 1993. Citation for environmental issues. Archit. Aust. 1993, 80:6, 34.
      5.          Brian, A. 2010 Guidelines for Sustainable Architecture. Translating Shahrooz Tehrani No. 3. Mehrzan Publications. 252 pages
      6.          Farhadian, M., Asl, S. R., & Ghamari, H. (2019). Thermal Performance Simulation of Hydroponic Green Wall in a Cold Climate. Int. J. Architect. Eng. Urban Plan29(2), 233-246.
      7.          Drester S(2005), Sustainable Foundations, Ferdowsi University Press, Mashhad, Mashhad Second Volume 50.(in persian)
      8.          Bostan, I. Condrea, P. Burciu, A. & Morariu, A. (2009, February). HRM Motivational Component: Maslow and Alderfer, Contrast Perspectives. In International Conference
      9.          Contal-Chavannes, M. H. & Revedin, J. (2009). Sustainable design: Towards a new ethic in architecture and town planning. Walter de Gruyter.183 0
   10.          10-Jana Revedin, president, 2012, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Agostina Pinon, 20p
   11.          Jana Revedin, president, 2014, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, deputy director, Ifa, 11p
   12.          Jana Revedin, president, 2013, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, directeur adjoint Ifa, 32p
   13.          http://www.batiweb.com/actualites/eco-construction/la-halle-pajol-poursuit-sa-mue-spectaculaire-deco-quartier-parisien-08-11-2013-23262.html
   14.          http://www.hermann-kaufmann.at/?pid=2&prjnr=00_96
   15.          Steele, J. & Doshi, B. V. (1998). The complete architecture of Balkrishna Doshi: rethinking modernism for the developing world. Super Book House.44p
   16.          http://thefunambulist.net/2012/03/30/architectural-theories-democratic-construction-process-by-patrick-bouchain/
   17.          http://www.arcspace.com/features/amateur-architecture-studio/china-academy-of-art/
   18.           Derakhshani, F. (2012). Appropriating, Reclaiming and inventing identity through architecture. Architectural Design82(6), 28-33.
   19.          Aravena, A. Torrejón, R. Oddó, V. Cerda, J. García-Huidobro, F. Larraín, G. & Emmons, R. (2012). Elemental. ARQ (Santiago), (81), 20-27.
   20.          Pohlman, N. B. (2004). Experience of place: exploring the art of memory: [an honors thesis (HONRS 499)].
   21.          Lehen, N. M. (2009). ECCS European Steel Design Awards 2009. Steel Construction, 2(4).
   22.          http://www.darchitectures.com/carin-smuts-la-participation-constructive-a535.html
   23.          http://behnisch.com/work/projects/0022
   24.           Intrachooto, S. & Hsu, J. (2012). Design Team Member Selection for Successful Implementation of Energy Efficient Innovation in Architectural Projects.10p
   25.           Kéré, D. F. (2012). School in Gando, Burkina Faso. Architectural Design, 82(6), 66-71.
   26.          www.archdaily.com
   27.           Ishigami, J. (2007). Facility of Kanagawa Institute of Technology (Junya Ishigami). SPACE, (479), 68-71.
   28.          http://www.troppo.com.au/things-written/
   29.          http://snohetta.com/project/42-norwegian-national-opera-and-ballet
   30.          http://alchetron.com/Steve-Baer-150783-W
   31.          Treib, M. (2012). From The Garden: Lawrence Halprin and the Modern Landscape. Landscape Journal, 31(1-2), 5-28
   32.          http://blog.icelanddesign.is/5-x-bathing-design/
   33.          Cossío, F. V. (2014). El futuro de la ciudad histórica en el Perú. Rita: Revista Indexada de Textos Académicos, (2), 44-45.
   34.          Jana Revedin, president, 2012, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Agostina Pinon, 20p
   35.          http://www.viavino.fr/architecture.html
   36.          http://www.lastnightihadadream.com/sustainablethinking/2016/iwodzrdvcqsmgpezpeg7uzw1gm891o
   37.          Jana Revedin, president, 2013, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, directeur adjoint Ifa, 32p
   38.          Ramzy, N. S. (2015). Biophilic qualities of historical architecture: In quest of the timeless terminologies of ‘life’in architectural expression. Sustainable Cities and Society, 15, 42-56.
   39.          Jana Revedin, president, 2014, global aword for sustainable architecture, Cité de l’architecture & du patrimoine Marie-Hélène Contal, deputy director, Ifa, 11p
   40.          https://www.amc-archi.com/photos/les-laureats-du-global-award-2015,1642/bureaux-temporaires-de-rotor.4
   41.          http://www.designboom.com/architecture/place-of-rest-talca-chile-by-macarena-avila-burdiles
   42.          https://www.theguardian.com/cities/2014/aug/18/santiago-cirugeda-guerrilla-architect-spain-seville-financial-crisis
   43.          http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/experts/jan-gehl-making-healthy-cities/
   44.          http://archives.archifest.sg/2009/speaker/patama_roonrakwit
   45.          GION ANTONI CAMINADA, 2015, report Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Auditorium No.2
   46.          terra-award.org/blog/team/patrice-doat/
   47.          AS.Architecture-Studio, 2014, young architecture in africa, paris -vence, 136p
   48.          Patel, H., & Parikh, S. (2016, March). Comparative analysis of different statistical and neural network based forecasting tools for prediction of stock data. In Proceedings of the Second International Conference on Information and Communication Technology for Competitive Strategies (p. 126). ACM.